Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON TELEOPIEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.

 

 1. CZEGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI

Teleopieka Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 979007, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252913381, REGON: 522401232, jako Administrator przetwarza dane osobowe Klientów tj. osób korzystających ze Stron TM, zainteresowanych zawarciem z TM Umowy Teleopieki.

Niniejsza Polityka zawiera m.in. informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez TM jako Administratora, w tym zasad ich przetwarzania przez TM, celów przetwarzania, podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania, odbiorców danych osobowych, a także praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza TM.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, identyfikator internetowy. W związku z faktem, iż towary i usługi oferowane w ramach Stron TM, dedykowane są dla osób pełnoletnich, TM nie przetwarza świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich.

Administrator wykorzystuje na Stronie pliki cookies oraz inne podobne technologie zgodnie z Polityką cookies zawartą w sekcji 9, która stanowi integralną część niniejszej Polityki.

 

 1. PODSTAWOWE POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Administrator – Teleopieka Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 979007, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252913381, REGON: 522401232, adres korespondencyjny: 01-836 Warszawa ul. Jana Kasprowicza 47.

Polityka lub Polityka prywatności– niniejsza Polityka prywatności.

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Teleopieka lub TM– Teleopieka Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisanado rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 979007, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252913381, REGON: 522401232, adres korespondencyjny: 01-836 Warszawa ul. Jana Kasprowicza 47.

Strony TM – serwis internetowy, do którego dostęp możliwy jest w każdym Punkcie Teleopieki w godzinach jego otwarcia, jak też bezpośrednio przez przeglądarkę internetową pod adresem www.teleopiekomat.pl, służący m.in. do przeglądania i odczytywania informacji o Urządzeniach i Usługach, informacji promujących zdrowie oraz zawierania Umów przez Klientów.

Regulamin zawierania umów – http%3A%2F%2Fdev.teleopiekomat.pl/dokumenty/1_Regulamin_zawierania_umowy_teleopieki.pdf

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pojęcia użyte w Polityce i pisane wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu zawierania umów.

 

 1. ADMINISTRATOR I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką jest:

Teleopieka Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres siedziby: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa,

adres korespondencyjny: ul. Jana Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa.

e-mail:  bok@teleopiekomat.pl

numer telefonu: 222437737 (dostępne w dniach i godzinach prezentowanych na Stronach TM).

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w pkt 3 powyżej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@teleopiekomat.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STRON TM.
 2. Sytuacje i cele przetwarzania.
 • Obsługa Klientów.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu bieżącej obsługi Klientów Stron TM, w szczególności celem udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych funkcjonalności Stron TM, oferty TM, zamówienia dokumentów dotyczących przedstawionej na Stronach TM oferty, a także w celu przedstawienia oferty na żądanie Klienta. Sytuacja taka występuje zwłaszcza gdy:

 1. Klient korzysta z formularza „Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!”, wówczas w związku z korzystaniem z formularza przetwarzane są dane w postaci: numeru telefonu oraz ewentualne inne dane podane w toku późniejszego kontaktu, w tym głos – w zakresie niezbędnym dla obsługi zgłoszenia, w tym przedstawienia oferty,
 2. Klient korzysta z formularza „Podaj adres e-mail jeśli chcesz zapoznać się z dokumentami”, wówczas w związku z korzystaniem z formularza przetwarzane są dane w postaci: adresu e-mail oraz ewentualne inne dane podane w toku późniejszego kontaktu – w zakresie niezbędnym dla obsługi zgłoszenia,
 3. Klient wysyła wiadomość e-mail do Administratora, wówczas w związku z kontaktem przetwarzane są dane w postaci: adresu e-mail oraz ewentualne inne dane podane w toku kontaktu bądź posiadane przez TM w związku z korzystaniem przez Klienta ze Stron TM– w zakresie niezbędnym dla obsługi zgłoszenia.

Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci obsługi zgłoszeń, w tym kontaktu z klientami lub potencjalnymi klientami dla realizacji tego celu obejmującego przedstawienie oferty TM.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla komunikacji w sprawie.

Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Marketing tradycyjny.

Administrator może także przetwarzać dane osobowe Klienta w celu przekazania treści marketingowych (ofert, promocji, informacji o nowych produktach, usługach itp.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w ww. celu jeżeli Klient wyrazi zgodę na kontakt marketingowy wybranym kanałem np. wiadomość e-mail, połączenie telefoniczne itp. (tj. zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub zgodę z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ze zgodą art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i/lub z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgody te mogą zostać w każdym czasie odwołane.

Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Zakres zbieranych danych oraz cel przetwarzania wskazany jest każdorazowo przy zgodzie.

Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne – nie wpływa na możliwość korzystania ze Stron TM, czy otrzymania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – przy czym jest konieczne dla otrzymania treści marketingowych.

Marketing internetowy. 

Administrator przetwarza także dane osobowe Klienta pozyskane w związku z korzystaniem przez niego ze Stron TM, w szczególności dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies lub innych zbliżonych narzędzi, w celu kierowania do Klienta, reklam po opuszczeniu przez Klienta Stron TM.

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w ww. celu jeżeli Klient wyrazi zgodę na marketingowe pliki cookies (tj. zgodę z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z wyrażoną zgodą z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Szczegółowe zasady dotyczące wyrażania zgody na wykorzystanie cookies oraz informacje o wykorzystywanych mechanizmach marketingowych opisane są w sekcji 9 Polityki cookies.

 

Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • Korzystanie ze Stron TM.

W celu zapewnienia Klientom możliwości korzystania ze Stron TM, w szczególności w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów udostępnionych w ramach Stron TM, jak i rozwoju funkcjonalności Stron TM, Administrator przetwarzania dane odkładające się w logach  systemowych: dane wprowadzone w formularzach na Stronach TM, adres IP, wersja przeglądarki, wersja systemu operacyjnego– przy czym dotyczy to wyłącznie dostępu do Stron TM z przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • Zawieranie Umowy Teleopieki.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest także niezbędne celem zawarcia Umowy Teleopieki.

W przypadku zawierania Umowy Teleopieki za pośrednictwem Stron TM lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego przetwarzanie obejmuje zawsze:

 1. dane Klienta zawierającego Umowę Teleopieki: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu i e-mail, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), dane dotyczące zamówionych Urządzeń i Usług, informację czy Klient jest też pacjentem;
 2. dane pacjenta – jeżeli Klient nie jest zarazem pacjentem: imię, nazwisko, adres zamieszkania – dane pacjenta przetwarzane są na zasadach określonych.

W przypadku połączenia telefonicznego przetwarzany jest także głos.

Administrator przetwarza wyżej wskazane dane osobowe w celu zawarcia Umowy Teleopieki – na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Teleopieki.

Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy Teleopieki określone jest w odrębnych dokumentach przekazywanych Klientowi przy zawarciu umowy tj.:

 

 

 • http%3A%2F%2Fdev.teleopiekomat.pl/dokumenty/4a_Klauzula_informacyjna_dla_osoby_zawierającej_umowę.pdf

 

 • Rozpatrywanie reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc.

Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne celem rozpatrywania reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc. W takim przypadku przetwarzanie danych obejmuje:

 1. a) dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres tradycyjny, numer IMEI opaski, podpis,
 2. b) identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,
 3. c) dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

W przypadku połączenia telefonicznego przetwarzany jest także głos.

Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania:

 1. w przypadku wykonywania praw z rękojmi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. w przypadku rozpatrywania związanych z korzystaniem ze Stron TM, lub reklamacji w związku z zakupem Urządzenia bądź Usług, w tym w przypadku obsługi odstąpień od Umowy Teleopieki – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. w pozostałych przypadkach – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności zapewnienie wysokiej jakości usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc. 

Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • Analiza sposobu korzystania ze Stron TM oraz tworzenie statystyk.

Administrator przetwarza także dane Klientów w celu analizowania sposobu korzystania przez nich ze Stron TM oraz tworzenia statystyk korzystania ze Stron TM. 

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Klientów: . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci wspierania sprzedaży i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie cookies analitycznych zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji 9 Polityka cookies.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], np. w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Klienta zgody na stosowanie plików cookies.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych Klientów.

W granicach określonych przepisami prawa Administrator może przekazywać dane osobowe Klientów także następującym podmiotom:

 1. SiDLY sp. z o.o.,
 2. bankom i operatorom płatności,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, w szczególności świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; świadczącym usługi hostingu,
 4. podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT,
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 6. podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator,
 7. pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

Dane osobowe mogą zostać przekazane także organom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG.

W związku z korzystaniem ze Stron TM dochodzić może do przekazania danych osobowych Klienta poza EOG w związku z wykorzystaniem narzędzi Google oraz Facebook w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych. TM implementując w serwisie narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Kryteria takie spełnione są dla ww. narzędzi. Klient  ma możliwość uzyskania kopii tych danych.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych Klientów

Administrator przechowuje danych osobowych Klienta nie dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, w szczególności:

 1. Obsługa Klientów.

W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Klientów zgłoszone za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail, lub innych środków komunikacji z wyłączaniem połączeń telefonicznych, dane będą przetwarzanie:

 1. przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie w zależności od przedmiotu rozmowy lub wymiany korespondencji maksymalnie przez okres 1 roku od ostatniego kontaktu, chyba, że przepisy prawa przewidywać będą inny okres przechowywania oraz z wyłączeniem przypadku zgłoszenia w tym okresie roszczeń, wówczas dane będą przetwarzane przez okres sporu, procesu sądowego lub trwania innego postępowania, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej.

W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Klientów zgłoszone za pośrednictwem połączenia telefonicznego, dane będą przetwarzanie:

 1. przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie w zależności od przedmiotu rozmowy lub wymiany korespondencji maksymalnie przez okres 1 roku od ostatniego kontaktu, chyba, że przepisy prawa przewidywać będą inny okres przechowywania oraz z wyłączeniem przypadku zgłoszenia w tym okresie roszczeń, wówczas dane będą przetwarzane przez okres sporu, procesu sądowego lub trwania innego postępowania, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej,
 3. nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 (trzech) miesięcy od połączenia, a następnie podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem przypadku gdy podczas rozmowy dojdzie do zawarcia umowy, wówczas nagrania są przechowywane przez okres przewidziany dla celu w postaci zawarcia i wykonania umowy – wskazany w pkt 4. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingowym dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora w przetwarzaniu danych dla tego celu. Administrator przyjmuje, ustanie istnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli Klient cofnie zgodę w związku z którą następowało przetwarzanie danych dla celów marketingowych np. jeżeli Klient cofnie zgodę na wysyłkę treści marketingowych drogą e-mail Administrator nie będzie przetwarzał danych dla tego celu.

Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym także w przypadku wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

 1. Korzystanie z Strony.

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – dane Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez okres wskazany w zdaniu poprzednim.

 1. Zawieranie Umowy Teleopieki.

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia Umowy Teleopieki za pośrednictwem Stron TM lub połączenia telefonicznego dane Klienta będą przetwarzane:

 1. przez okres niezbędny do zawarcia Umowy Teleopieki a następnie realizacji Umowy Teleopieki, a po zakończeniu realizacji maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Umową, czyli co do zasady przez okres 6 lat, lub przez okres istnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych lub rachunkowych (co do zasady okres ten wynosi 5 lat licząc od końca roku podatkowego którego dotyczy dokument zawierający dane osobowe), w zależności od tego, który z tych terminów będzie terminem dłuższym;
 2. przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy Teleopieki określone jest w odrębnych dokumentach przekazywanych Klientowi przy zawarciu umowy tj.:

 

 


 • http%3A%2F%2Fdev.teleopiekomat.pl/dokumenty/4a_Klauzula_informacyjna_dla_osoby_zawierającej_umowę.pdf
 1. Rozpatrywanie reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc.

W przypadku przetwarzania danych w celu rozpatrzenia reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc. dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez okres wskazany w zdaniu poprzednim.

 1. Analiza sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk.

W przypadku przetwarzania danych w celu analizy sposobu korzystania ze Stron TM oraz tworzenia statystyk, dane będą przetwarzane maksymalnie przez 2 lata od chwili ich zebrania.

 

 1. Dane przetwarzane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach.

Dane osobowe zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach będą przetwarzane przez okres wskazany w sekcji 9 Polityka cookies.

 

 1. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODJEMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIU ORAZ O PROFILOWANIU ZWYKŁYM

Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego przetwarzania, może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania danych Klienta, w tym profilowania, jedynie w związku korzystaniem przez nas z plików cookies lub zbliżonych narzędzi podmiotów trzecich. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały, np. miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Klienta z oferowanych przez nas TM usług.

Więcej na temat cookies i innych wykorzystywanych narzędzi dostępnych jest w sekcji 9 Polityka cookies.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane (podmiotom danych) przysługują poniżej wskazane prawa.

Administrator zrealizuje poniższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami. W celu realizacji przysługujących podmiotom danych praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przysługujących im praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazano w sekcji 3 Polityki).

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona zarówno w ramach korzystania z Serwisu, jak również poza nimi, jest całkowicie dobrowolna.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).

Prawo dostępu oraz prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych – w tym o źródle danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii jej danych osobowych, które są przez Administratora przetwarzane.

Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych (w tym wynikające z przysługujących im praw autorskich czy tajemnic handlowych).

Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” z art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnęła zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie, i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych, (iii) wniosła sprzeciw na mocy artykułu 21 ustęp 1 RODO wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania jej danych osobowych lub wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania jej danych osobowych, (iv) jej dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) usunięcie jej danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, (vi) jej dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwzględnym. Prawo to nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku gdy (i) kwestionuje prawidłowość jej danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Realizacja tego prawa oznacza, że Administrator może przetwarzać dane osobowe, których żądanie dotyczy, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
 2. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą, ma przy tym prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja prawa do przenoszenia danych osobowych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego m.in. na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowania. Realizacja tego prawa oznacza, że Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Realizacja tego prawa oznacza, że Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych do takich celów.

 

 1. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. POLITYKA COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w ramach Stron TM.  

Celem polityki cookies jest zapewnienie niezbędnych informacji dotyczących używania cookies oraz innych podobnych technologii na Stronach TM oraz zapisywania i przechowywania ich na urządzeniach Klienta. Do zapisywania i przechowywania plików cookie i innych podobnych technologii na urządzeniach Klienta dochodzi wyłącznie w przypadku korzystania ze Stron TM za pośrednictwem przeglądarki internetowej Klienta, nie zaś w przypadku korzystania z Punktu Teleopieki, z tego względu niniejsza sekcja obejmuje wyłącznie informacje o plikach cookies oraz innych podobnych technologiach wykorzystywanych w przypadku korzystania przez Klienta ze Stron TM za pośrednictwem przeglądarki.

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

Pliki cookies. To małe pliki tekstowe używane do przechowywania danych informatycznych na urządzeniu końcowym, z którego użytkownik korzysta przeglądając serwisy internetowe, które przeglądarka użytkownika wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną internetową z danego urządzenia końcowego (tj. komputera, tabletu, smartphona itp.). Pliki cookies nie wyrządzają szkód na urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów czy innych szkodliwych programów, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Rodzaje cookies. Pliki cookies mogą być stałe lub sesyjne. Cookies stałe to pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Natomiast cookies sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

W jakim celu Administrator korzysta z cookies lub innych podobnych technologii, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres

Na Stronach TM dostępnych za pośrednictwem przeglądarki wykorzystywane są:

Niezbędne cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. skutecznego świadczenia usług w ramach Strony TM, w tym zapewnienia prawidłowego wyświetlania stron internetowych w ramach Strony TM oraz dostępu do jej funkcjonalności, a także zapewnienia niezawodności usług świadczonych w ramach Stron TM.

Analityczne cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji i ulepszania Stron TM, a także prowadzenia statystycznej analizy korzystania ze Stron TM.

Marketingowe (reklamowe) cookies wykorzystujemy w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych na Stronach TM, jak i w sieciach reklamowych partnerów, do potrzeb i upodobań Klientów.

W przypadku analitycznych oraz marketingowych cookies, Klient przed wejściem na Strony TM za pośrednictwem przeglądarki jest pytany o zgodę na ich wykorzystanie.  W związku z wyrażoną przez Klienta zgodą na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym). Administrator przetwarza informacje dotyczące Klienta w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej wynikający z udzielonej przez Klienta przed wejściem na Strony TM zgody na cookies oraz inne podobne technologie (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO).

Klient może sprzeciwić się wykorzystaniu niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii przez Strony TM poprzez zarządzanie ustawieniami swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tzw. niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii może spowodować, że Strony TM nie będą działać prawidłowo.

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookie posiada okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej Klient go usunie. Okres aktywności zależy od rodzaju danego cookie i jego funkcji. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty Klienta w serwisie, a inne dłużej (np. kilka dni, miesięcy, a nawet lat). Szczegółowe informacje o okresie aktywności cookies znajdziesz w tabelach poniżej.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o wykorzystywanych na Stronach TM plikach cookies lub innych podobnych technologiach:

NAZWA COOKIE/INNEJ PODOBNEJ TECHNOLOGII

CEL

DATA WYGAŚNIĘCIA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘP DO COOKIE PRZEZ PODMIOT TRZECI

elementor [plik local storage]

niezbędne

Sesyjny, po zakończeniu sesji

Plik local storage zliczający akcje wykonywane przez użytkownika na stronie.

Nie

wc_cart_hash_# [plik local storage]

niezbędne

Sesyjny, po zakończeniu sesji

 

Nie

wc_cart_hash_# [plik session storage]

niezbędne

Sesyjny, po zakończeniu sesji

 

Nie

Elementor [plik session storage]

niezbędne

Sesyjny, po zakończeniu sesji

Plik przechowuje informacje o aktywnej sesji

Nie

wc_fragments_# [plik session storage]

niezbędne

Sesyjny, po zakończeniu sesji

 

Nie

_fbp

marketingowy

Stały; 3 miesiące

Piksel Facebooka: Wykorzystywany do targetowania reklam

Tak –  Facebook Ireland

Ltd.

IDE

marketingowy

Stały, 2 lata

Plik Google wykorzystywany do retargetingu, optymalizacji i raportowania działań reklamowych

Tak –  Google Ireland

Limited

_ga

analityczny

Stały; 2 lata

Plik  Google Analytics:

wykorzystywany do

rozróżniania użytkowników i sesji

Tak –  Google Ireland

Limited

_gat

analityczny

Stały, 1 minuta

Plik  Google Analytics:

wykorzystywany do ograniczenia częstotliwości żądań

Tak –  Google Ireland

Limited

_gcl_au

 

Stały, 90 dni

Plik  Google Analytics:

pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną docelową.

Tak –  Google Ireland

Limited

_gid

analityczny

Stały, 1 dzień

Google Analytics: wykorzystywany do zapamiętywania i liczenia wyświetleń strony

Tak –  Google Ireland

Limited

woocommerce_cart_hash

niezbędny

Sesyjny, po zakończeniu sesji

Służący do zapamiętywania przedmiotów w koszyku

Nie

woocommerce_items_in_cart

niezbędny

Sesyjny, po zakończeniu sesji

Służący do przechowywania informacji o ilości przedmiotów w koszyku

Nie

wp_woocommerce_session_#

niezbędny

Stały, 2 dni

Służący do wyzwalania określonych działań w ramach strony

Nie

AEC

marketingowy

Stały, 6 miesięcy

Zapewnia, że żądania w ramach sesji przeglądania są wykonywane przez użytkownika, a nie przez inne podmioty.

Tak –  Google Ireland

Limited

CONSENT

marketingowy

Stały, 2 lata

Dotyczy statusów zgód w usługach Google

Tak –  Google Ireland

Limited

SOCS

marketingowy

Stały, 13 miesięcy

Dotyczy statusów zgód w usługach Google

Tak –  Google Ireland

Limited

 

Pliki cookies i inne podobne technologie podmiotów trzecich.

Pliki cookies i inne podobne technologie mogą być ustawiane przez Serwis lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich) – zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy tj.:

 

 1. Google Analytics

Strony TM korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google w celach analitycznych i statystycznych.  

Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub: policies.google.com/?hl=pl

Jeżeli Klient chce wyłączyć możliwości wykorzystywania jego danych w Google Analytics, możliwym jest zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics w witrynach, które używają obsługiwanych wersji kodu JavaScript Google Analytics (analytics.js, gtag.js). Dodatek można pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 1. Google Ads.

Remarketing Google Ads.

TM korzysta także z funkcji remarketingu Google, która umożliwia prezentowanie w sieci reklamowej Google reklam opartych na zainteresowaniach Klienta. W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników z treścią Stron TM, np. które obszary zainteresowały Klienta. Dla zrealizowania tych działań na urządzeniu Klienta zapisywane są pliki cookies Google, które pozwalają na rozpoznawanie odwiedzających gdy znajdą się oni na stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy dla odwiedzających, które odnoszą się do treści uprzednio przeglądanych przez odwiedzających na stronach internetowych, wykorzystujących funkcję remarketingu Google. TM zleca wyświetlanie Google reklam display oraz elastycznych reklamy display.

Jeżeli Klient chciałby wyłączyć funkcję remarketingu Google jest to możliwe poprzez ustawienie swoich preferencji preferencje na stronie https://adssettings.google.com. Inną możliwością jest wyłączenie używanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Advertising Network Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://optout.networkadvertising.org/?c=1. 

Funkcja: Śledzenie konwersji Google Ads.

TM wykorzystuje także tzw. śledzenie konwersji dostępne w ramach Google Ads. Oznacza to, że po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Plik taki jest ważny przez 30 dni i nie służy do identyfikacji osoby Klienta. Jeżeli w okresie tych 30 dni Klient wejdzie na odpowiednie strony TM, Google oraz Strony TM są informowane, że Klient został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji umożliwiają kompilowanie statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby Klientów, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.

 

Piksel Facebooka

Serwis wykorzystuje cookies marketingowe Facebook’a tzw. piksel Facebooka.

Piksel umożliwia zbieranie danych, które następnie TM może wykorzystać w kampanii reklamowej na Facebooku na podstawie monitorowania działań użytkownika na Stronach TM. Piksel umożliwia w szczególności: uzyskanie informacji z jakiego urządzenia korzystają Klienci, jakie aktywności wykonują na Stronach TM, sprawdzić ile czasu Klient pozostawał na Stronach TM. Nadto, piksel umożliwia tworzenie tzw. konwersji niestandardowych, które służą do obserwowania interesujących zdarzeń na Stronach TM celem wykorzystania w działaniach reklamowych. W oparciu o zebrane informacje Klientowi mogą zostać następnie wyświetlone reklamy w serwisie Facebook dopasowane do jego preferencji.

Więcej                       informacji                       możesz                       uzyskać                       tutaj:

facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

 

Sposoby zarządzania cookies oraz innymi podobnymi technologiami.

W każdej chwili Klient może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez Administratora danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.

Dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć stosowanie plików cookies oraz innych podobnych technologii. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tzw. niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii może spowodować, że Strona nie będzie działać prawidłowo.

W każdej przeglądarce sposób wyłączania plików cookies lub innych podobnych technologii jest inny. Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych, dostępne są poniżej:

 • w przeglądarce Mozilla Firefox ™

support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 • w przeglądarce Chrome™

support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl”>https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • w przeglądarce Opera™

opera.com/help/tutorials/security/cookies/”

 • w przeglądarce Safari™

support.apple.com/pl-pl/HT201265″>https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Zarządzanie poprzez baner cookies

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji.

W przypadku pytań dotyczących plików cookies lub innych podobnych technologii wykorzystywanych przez Administratora na Stronach TM, Klient może skontaktować się z Administratorem kierując wiadomość na adres: bok@teleopiekomat.pl

Więcej informacji o danych osobowych, które przetwarza Administrator, można znaleźć w pozostałych sekcjach Polityki prywatności.

 

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST NA BIEŻĄCO WERYFIKOWANA I W RAZIE POTRZEBY AKTUALIZOWANA, ABY ODZWIERCIEDLAŁA WSZELKIE ZMIANY W SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJE OD: 12.09.2022 R.

 

Shopping Cart

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania
Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru
karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.