JAK DZIAŁA TELEOPIEKA?

Teleopieka to połączenie nowoczesnej technologii z możliwością sprawowania zdalnej opieki
nad bliskimi osobami. Dzięki opasce telemedycznej SiDLY seniorzy są pod troskliwą opieką,
mogą cieszyć się samodzielnością, a ich rodziny odzyskują spokój o najbliższe osoby.

POSŁUCHAJ, JAK NASZA TECHNOLOGIA RATUJE ZDROWIE I ŻYCIE

Użytkowniczka opaski przewróciła się, nie musiała czekać na pomoc kilka godzin, gdyż algorytmy detekcji upadków wysłały powiadomienie do naszego telecentrum.

Odtwórz wideo

Wsparcie codziennej aktywności oraz samodzielności seniorów

Całodobowa opieka z możliwością wezwania pomocy oraz monitorowanie parametrów życiowych

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom samotnym lub pozostającym bez opieki przez dłuższy czas

Możliwość opieki nad osobami z objawami demencji w ich własnym środowisku domowym

Opaska łączy się z aplikacją mobilną na telefonie opiekuna. Możesz także skorzystać z pakietu całodobowej opieki ratowników medycznych w alarmowym Centrum Teleopieki SiDLY. Sprawdź, jak działa teleopieka w obu dostępnych pakietach.

JAK DZIAŁA TELEOPIEKA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH?

W 2022 roku ratownicy medyczni w alarmowym Centrum Teleopieki przeprowadzili

0

akcji ratujących zdrowie lub życie naszych podopiecznych.

0

interwencja ratowników medycznych SiDLY zakończyło się wezwaniem 112

0

pomocy udzielili opiekunowie, bliscy lub sąsiedzi wskazani do kontaktu

1. UZUPEŁNIJ DANE UŻYTKOWNIKA

W opasce, którą kupisz znajduje się KARTA SIM. Abyśmy mogli wybrać operatora sieci GSM o najlepszym zasięgu w miejscu zamieszkania użytkownika, niezbędne jest, abyś uzupełnił dane w Karcie Pacjenta. Zwróć uwagę na podanie dokładnego adresu przebywania użytkownika opaski. Link do wypełnienia elektronicznej karty pacjenta otrzymasz po zakupie w wiadomości e-mail lub sms, w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu z nami.

2. NOŚ OPASKĘ NA NADGARSTKU

Opaska wyposażona jest w czujnik założenia/zdjęcia – gdy jest na ręce seniora aktywne są wszystkie jej funkcje a użytkownik jest bezpieczny i może cieszyć się funkcjonalnością opaski. W przypadku braku jej założenia, informacja jest widoczna w aplikacji i na platformie.

3. WSPARCIE CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI

Opaska jest odporna na zachlapania, dzięki czemu senior może w niej brać szybki prysznic, myć naczynia czy
spacerować niezależnie od pogody. Dzięki połączeniu z aplikacją można monitorować aktywność – liczbę kroków i
pokonany dystans oraz wyznaczać sobie nowe cele. Opaska wykonuje także cykliczne pomiary tętna i saturacji,
których wyniki można znaleźć w aplikacji. Opaska przypomina także np. o zażyciu leków. Opaska telemetryczna SiDLY to
codzienny towarzysz aktywności seniora oraz opiekun, zapewniający poczucie bezpieczeństwa.

4. WCIŚNIJ PRZYCISK SOS, GDY POTRZEBUJESZ POMOCY

W sytuacji złego samopoczucia, objawów pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia bezpieczeństwa, senior może
użyć przycisku alarmowego SOS, który znajduje się na opasce. Bez obaw – jego wciśnięcie nie wymaga wykazania się
precyzją ani dużą siłą. Przycisk znajduje się w centralnym punkcie opaski, wyróżnia się białym kolorem oraz różnym
od obudowy materiałem wykonania. Wszystko po to, by w sytuacji niebezpiecznej, stresowej nie było konieczności
zastanawiania się nad wyborem odpowiedniego przycisku lub funkcji na wyświetlaczu.

5. UPADŁEŚ I STRACIŁEŚ PRZYTOMNOŚĆ?

Zawroty głowy? Omdlenia? Gdy senior upadnie i pozostanie w bezruchu opaska wyśle automatyczne powiadomienie o podejrzeniu upadku. Alarm aktywuje się w sytuacji pozostania seniora w bezruchu. Jeśli upadek nie spowodował utraty przytomności – należy użyć przycisku SOS.

6. POŁĄCZENIE Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI

Sygnały alarmowe odbierane są całą dobę przez ratowników medycznych w Centrum Teleopieki SiDLY. W
chwili alarmu do systemu telemedycznego zostają także przesłane aktualne pomiary tętna i saturacji, a także lokalizacja
seniora. Ratownicy medyczni wykonują połączenie głosowe na opaskę, aby zebrać wywiad medyczny. W zależności od zaistniałej sytuacji podejmują odpowiednią reakcję.

7. SZYBKA REAKCJA

Jeśli stan zdrowia seniora wymaga pomocy medycznej, ratownicy z Centrum Teleopieki SiDLY wzywają pomoc pod numerem 112. O sytuacji powiadamiają także osoby wskazane do kontaktu przez seniora. W przypadku, gdy pomoc medyczna nie jest niezbędna, ratownicy udzielają wsparcia i porady, rozmawiają z seniorem lub powiadamiają osoby kontaktowe o konieczności wizyty u seniora.

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA! WYBIERAJĄC PAKIET OPIEKI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ZYSKUJESZ
BEZPŁATNY DOSTĘP DO APLIKACJI MOBILNEJ PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

JAK DZIAŁA TELEOPIEKA RODZINNA?

1. POBIERZ APLIKACJĘ

Aplikację SiDLY CARE możesz pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. W trakcie instalacji będziesz musiał uzupełnić niezbędne dane, m.in. numer IMEI opaski, który znajdziesz na odwrocie pudełka, w którym otrzymałeś opaskę. Znajduje się on także na wewnętrznej części urządzenia.

2. SZEROKI ZAKRES FUNKCJONALNOŚCI

Dzięki aplikacji mobilnej możesz w sposób zdalny opiekować się bliskimi, m.in.:

 • widzisz archiwalne pomiary tętna i saturacji, a także możesz wywołać pomiar chwilowy,
 • możesz odbierać powiadomienia alarmowe oraz widzieć ich historię oraz lokalizację zdarzeń,
 • monitorujesz aktywność,
 • możesz ustawić powiadomienia m.in. o przekroczeniu granicznych wartości pomiarów parametrów tętna i saturacji,
  alarm wyjścia poza określoną strefę (przydane w przypadku osób z zaburzeniami pamięci), alarm rozładowania
  baterii czy zdjęcia opaski.

3. POWIADOMIENIA ALARMOWE W APLIKACJI

W sytuacji złego samopoczucia, objawów pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia bezpieczeństwa, senior może użyć przycisku alarmowego SOS, który znajduje się na opasce. W przypadku upadku i utraty przytomności powiadomienie wysyłane jest automatycznie. Wszystkie powiadomienia trafią do wskazanego opiekuna, który może połączyć się bezpośrednio z opaską oraz zareagować udzielając odpowiedniej pomocy lub wsparcia.
Shopping Cart

Zostaw kontakt, nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin.

_NEW_02_Regulamin sklepu internetowego_od_16.08.23_zmiana_konta_bank


Regulamin sklepu internetowego Teleopiekomat.pl
 1. Postanowienia ogólne


  1. Sklep www.teleopiekomat.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów i Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.teleopiekomat.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.teleopiekomat.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

   1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwanej dalej Ustawą Konsumencką);

   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   3. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;

   4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

   5. inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 2. Podstawowe pojęcia użyte w Regulaminie


   1. SiDLY - SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31 00- 020 Warszawa), NIP: 7010435677, REGON: 147363415, kapitał zakładowy: 27.100 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla

    m. st. Warszawy w Warszawie, adres korespondencyjny: Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa.

   2. Klient – Kupujący/Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę z SiDLY.

   3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   4. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.teleopiekomat.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

   5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

   6. Produkt – dostępny w Sklepie towar, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a SiDLY.

   7. Towar - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.

   8. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

   9. Usługa cyfrowa - usługę pozwalającą konsumentowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

   10. Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   11. Sklep - Sklep internetowy Sprzedającego/Usługodawcy działający pod adresem

    www.teleopiekomat.pl.

   12. Umowa – Umowa Sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zawarta między Klientem, a SiDLY za pośrednictwem Sklepu.

   13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z SiDLY.

   14. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić SiDLY za Produkt.


 3. Informacje dotyczące produktów oraz sposobu ich zamawiania


   1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów oraz dostarcza treści cyfrowe oraz usługi cyfrowe za pośrednictwem

    sieci Internet.

   2. Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił SiDLY najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który SiDLY zaakceptowała.

   4. Towar aby być zgodny z umową musi:

    1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

    2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez SiDLY, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że SiDLY wykaże, że:

     1. nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogła o nim wiedzieć,

     2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

    3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument

     może rozsądnie oczekiwać;

    4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które SiDLY udostępniła konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

   5. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności

    ich:

    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

    2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił SiDLY najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który SiDLY zaakceptowała.

   6. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

    1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

    2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez SiDLY, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że SiDLY wykaże, że:

     1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim

      wiedzieć,

     2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

     3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

   7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

   8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.

   9. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówień

    www.teleopiekomat.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok.

   10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz regulaminem zamawianej usługi - jeśli zamówienie jej dotyczy i akceptacja ich postanowień w czasie składania Zamówienia.


 4. Zawarcie Umowy


   1. Do zawarcia Umowy, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedającego sposobem, zgodnie z § 3 ust. 9 oraz ust. 10 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia SiDLY niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

   3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz skutkuje obowiązkiem zapłaty. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

   4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

    1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

    2. formularz odstąpienia od umowy;

    3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy;

    4. regulamin zamawianej usługi.

   5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,

    zostaje zawarta Umowa między Klientem, a SiDLY.

   6. Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.


 5. Płatności


  1. Do zawarcia Umowy, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedającego sposobem, zgodnie z § 3 ust. 9 oraz ust. 10 Regulaminu.

  2. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zakupione Produkty.

  3. Podane ceny Produktów są cenami brutto.

  4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu jedynie w sytuacji wyboru przez niego opcji dostawy z płatnością za pobraniem – płatność w momencie odbioru przesyłki. W przedmiotowym wypadku koszt dostawy określane są przy składaniu Zamówienia.

  5. W ramach Sklepu Klient może dokonać zapłaty jedną z niżej wskazanych metod:

   1. w formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego;

   2. płatnością BLIK z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego;

   3. płatność za pobraniem przy dostawie.

  6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online opisanych w ust. 3 powyżej jest: Krajowy Integrator

   Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań.

  7. Klient może również dokonać płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy SiDLY o nr 29

   1600 1462 1744 3111 5000 0003.

  8. SiDLY umożliwia również dokonanie płatności za pobraniem, to jest Klient może dokonać zapłaty kartą lub gotówką w momencie, gdy odbiera przesyłkę z zamówionym Produktem.


 6. Dostawa produktu


  1. Termin dostawy towaru do Klienta wynosi od 2 do 4 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy towaru do Klienta liczy się od dnia pozytywnej autoryzacji płatności natomiast w wypadku wybrania opcji płatności za pobraniem od momentu złożenia zamówienia.

  2. Zakupione w Sklepie towary są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

   firmy kurierskiej.

  3. Dostęp do zamówionych usług zostanie udzielony Klientowi na zasadach opisanych w regulaminach świadczenia tych usług udostępnianych konsumentowi przy składaniu zamówienia oraz zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.


 7. Reklamacja produktu – niezgodność produktu z umową


  1. SiDLY odpowiada za brak zgodności swojego świadczenia z Umową.

  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności SiDLY wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z Umową zostały szczegółowo określone w Ustawie Konsumenckiej.

  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności SiDLY wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu braku zgodności produktu z Umową określone zostały szczegółowo w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  4. W stosunku do Konsumenta SiDLY ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez SiDLY, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Istnieje domniemanie, iż brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

  5. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, SiDLY ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

  6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

  7. SiDLY może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub SiDLY może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SiDLY. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SiDLY, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla SiDLY uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  9. SiDLY dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której SiDLY została poinformowana przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi SiDLY.

  10. Konsument udostępnia SiDLY towar podlegający naprawie lub wymianie. SiDLY odbiera od konsumenta

   towar na swój koszt.

  11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został

   wymieniony.

  12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

   1. SiDLY odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2

    Ustawy Konsumenckiej;

   2. SiDLY nie doprowadziła towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy Konsumenckiej;

   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że SiDLY próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową;

   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy Konsumenckiej;

   5. z oświadczenia SiDLY lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

  13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

  14. SiDLY zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

  15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

   Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

  16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

  17. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar SiDLY na jej koszt. SiDLY zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

  18. SiDLY dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  19. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

  20. SiDLY może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SiDLY.

  21. Przy ocenie nadmierności kosztów dla SiDLY uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

  22. SiDLY doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której SiDLY została poinformowana przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi SiDLY.

  23. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

   1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo

    wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy Konsumenckiej;

   2. SiDLY nie doprowadziła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z

    art. 43m ust. 4 Ustawy Konsumenckiej;

   3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że SiDLY próbowała doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

   4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy Konsumenckiej;

   5. z oświadczenia SiDLY lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych

   niedogodności dla konsumenta.

  24. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

  25. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

  26. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@sidly.eu lub pisemnie na adres: SiDLY Sp. z o.o. Aleja Zjednoczenia 36, Warszawa

   1. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

   2. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

   3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

  27. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.


 8. Prawo konsument do odstąpienia od Umowy


  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

  2. W wypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego pod adresem https://teleopiekomat.pl/dopobrania/.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia Konsumentowi

   zamówionego Produktu.

  4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić towar SiDLY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SiDLY do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy należy dokonać zwrotu towaru na adres: SiDLY Sp. z o.o. Biuro Obsługi

   Klienta / Zwrot Aleja Zjednoczenia 36 01-830 Warszawa.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba, że SiDLY nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępniła mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

  8. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz 9 niniejszego paragrafu, Sprzedający dokona zwrotu wartości towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez SiDLY oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany

   przez Sklep, SiDLY nie jest zobowiązana do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  10. Jeżeli SiDLY nie zaproponowała, że sama odbierze towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.


 9. Gwarancja


  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana

   jest na stronie internetowej Sklepu.

  3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.


 10. Zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z usługi elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

  2. Usługodawca świadczy również usługi elektroniczne polegające na zapewnieniu dostępu do aplikacji mobilnej oraz platformy teleopieki na zasadach szczegółowo opisanych w regulaminie korzystania usługi Teleopieka Rodzinna dostępnym pod adresem https://teleopiekomat.pl/dopobrania/ oraz niniejszym Regulaminie.

  3. Świadczenie usługi elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych

   w Regulaminie.

  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

  5. Usługa Elektroniczna polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

  6. Umowa o świadczenie usługi Teleopieka rodzinna zawierana jest na czas określony wskazany w Zamówieniu oraz za wynagrodzeniem w nim wskazanym i rozwiązuje się po upływie tego okresu, chyba, że Klient złoży Zamówienie na kolejny okres.

  7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron TM z poziomu przeglądarki internetowej i złożenie Zamówienia to:

   1. posiadania urządzenia końcowego, tj. komputera bądź urządzenia mobilnego (tj. np. tablet, telefon), zgodnego ze standardami HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną obsługą „Cookies” oraz JavaScript. Sugerowane przeglądarki to: Mozilla Firefox, wersja 35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa, Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa. Ze względu na tempo rozwoju technologii internetowej, SiDLY nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub niewspieranych przez producentów;

   2. połączenia komputera bądź urządzenia mobilnego z Internetem;

   3. posiadanie skrzynki e-mail;

   4. posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczytanie dokumentów przesłanych w związku z

   zawarciem Umowy tj. czytnik plików PDF.

  8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej

   Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  9. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:office@sidly.eu.

  10. W reklamacji, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  11. Reklamacje będą rozpoznawane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie złożonych w terminie określonym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O ich rezultacie usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  12. Teleopiekomat.pl to strona internetowa, która wykorzystuje techniczne środki ochrony, zaprojektowane specjalnie do ochrony treści cyfrowych. Jednym z najważniejszych środków ochrony jest certyfikat SSL (Secure Sockets Layer), który zapewnia bezpieczne połączenie między serwerem a przeglądarką internetową użytkownika. Dzięki temu, dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem są szyfrowane i nie mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie.

  13. Strona internetowa teleopiekomat.pl działa na platformie Wordpress, która również zapewnia szereg środków ochrony. Platforma ta regularnie aktualizuje swoje oprogramowanie, aby zapobiegać lukom w zabezpieczeniach. Dodatkowo, na stronie tej wykorzystywane są pluginy i wtyczki do bezpieczeństwa, takie jak Wordfence, które monitorują stronę przed atakami z zewnątrz i pomagają zapobiegać próbom nieautoryzowanego dostępu.

  14. Innymi technicznymi środkami ochrony stosowanymi na stronie teleopiekomat.pl są narzędzia filtrujące treści. Strona ta stosuje również systemy zarządzania hasłami oraz protokoły logowania, które zapobiegają dostępowi niepowołanym osobom.


 11. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzyganie sporów


   1. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

   2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

   3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

    https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

   4. Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    1. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym;

    2. Konsument może skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających

     przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

    3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


 12. Dane osobowe


  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w polityce prywatności i klauzuli informacyjnej dostępnych pod adresem: https://teleopiekomat.pl/dopobrania/


 13. Polityka cookies


  1. Sklep używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.

  2. Cookies lub pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera lub innego urządzenia osoby

   odwiedzającej strony Sklepu celem zoptymalizowania korzystania ze Sklepu.

  3. Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.

  4. Typy Cookies:

   1. systemowe - niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony,

   2. analityczne - służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Sklep,

   3. funkcjonalne - służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,

   4. zewnętrzne cookie - niezależne od Sklepu.

  5. W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich,

   mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.


 14. Postanowienia końcowe


  1. SiDLY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  6. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie teleopiekomat.pl oraz sporządzić jego wydruk. Klient może także uzyskać wgląd do Regulaminu w Siedzibie SiDLY, jak też może tam zażądać wysłania go na swój adres e-mail. Ponadto, na żądanie Klienta przesłane na adres e-mail office@sidly.eu Klient otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci Regulaminu zapisanego w formacie .pdf.

  7. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania do zawierania przez SiDLY umów o udzielanie

   świadczeń zdrowotnych.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25.07.2023 r.

4b. Klauzula informacyjna dla pacjenta-2

Klauzula informacyjna dla Pacjenta


Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia zasady na których SiDLY Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana

dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Klauzula dedykowana jest dla osób które zawarły umowę udzielanie świadczeń zdrowotnych we własnym imieniu i na własną rzecz (są zawierającym umowę i pacjentem) oraz dla osób na rzecz których umowę zawarła osoba trzecia (są wyłącznie pacjentem).


Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 701043567, REGON: 147363415 (dalej także jako

Administrator” lub „SiDLY”).

Może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez:

 • office@sidly.eu (e-mail)

 • lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Administratora: Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa

  Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych z którym może Pani/Pan skontaktować się z poprzez:

 • iod@teleopiekomat.pl (e-mail)

 • lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Administratora:

Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 1. celu zawarcia i wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, a także w celu rozpatrywania reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków związanych z umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO1, w szczególności w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 2. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (np. gdy będzie konieczne udzielanie Pani/Panu niezwłocznej pomocy) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz 9 ust. 2 lit. c RODO);

 3. prowadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).lit. h) RODO, w związku z art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 1. w celach związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, w celach wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy medycznej spółki SiDLY sp. z o.o. oraz w celu rozpatrywania reklamacji i udzielania wsparcia w przypadku wystąpienia problemów z korzystaniem z dostępu do platformy medycznej spółki SiDLY sp. z

o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora – w tym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. w celu wspierania wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zgody - art. 6. ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. w przypadku zamieszczenia zdjęcia pacjenta w ramach platformy medycznej spółki SiDLY sp. z o.o., lub podania w ich ramach innych danych opcjonalnych),

 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są: ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, cele archiwalne i dowodowe na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f ROD);

 4. w odniesieniu do nagrań rozmów telefonicznych - w celu oceny rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f) RODO).


Administrator nie podejmuje wobec Twoich danych zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Jak długo przetwarzamy

dane ?

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, a także w celu rozpatrywania reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków związanych z umową - dane przechowywane są do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu maksymalnie przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń

związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także przepisami

podatkowymi oraz rachunkowymi,

 • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - dane przechowywane są do czasu wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 • prowadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. co do zasady przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu,

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa – w zależności od przedmiotu umowy, co do zasady okres ten wynosi 5 lat licząc od końca roku podatkowego którego dotyczy dokument zawierający dane osobowe,

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy medycznej spółki SiDLY sp. z o.o. oraz w celu rozpatrywania reklamacji i udzielania wsparcia w przypadku wystąpienia problemów z korzystaniem z dostępu do platformy medycznej spółki SiDLY sp. z o.o., przez okres jej obowiązywania, a po ustaniu jej obowiązywania maksymalnie przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową;

 • w celu kontaktu marketingowego – do czasu wniesienia sprzeciwu;

 • w celu wspierania wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

  na podstawie zgody – maksymalnie do czasu cofnięcia zgody;

 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – przez najdłuższy z okresów wskazanych powyżej – przy czym dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji celu,

 • nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 (trzech) miesięcy od połączenia, a następnie podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem nagrań mających za przedmiot zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie telefonicznej, w którym to przypadku nagrania przechowywane są przez okres wskazany w lit. a. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Przetwarzamy Pani/Pana:

 1. w pierwszym kroku przetwarzamy Pani/Pana dane w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem strony internetowej Administratora, punktów Administratora lub infolinii:

  1. w przypadku gdy umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest zawierana przez Panią/Pana samodzielnie zakres Pani/Pana danych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nr telefonu, e-mail,(ii) w przypadku gdy umowa jest zawierana jest przez osobę trzecią w imieniu własnym, ale na Pani/Pana na rzecz zakres danych obejmuje Pani/Pana: imię, nazwisko, adres zamieszkania;

 1. w drugim kroku przetwarzamy Pani/Pana dane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, wówczas zakres danych wskazanych w lit. A. zostaje poszerzony o:

  • datę urodzenia, płeć,

  • PESEL,

  • e-mail – jeżeli nie został uprzednio podany,

  • numer telefonu – jeżeli nie został uprzednio podany,

  • numer opaski,

  • dane objęte kartą pacjenta;,

  • podpis;

   które to dane podawane są za pośrednictwem platformy medycznej spółki SiDLY sp. z o.o., ewentualnie w inny sposób ustalony przez SiDLY sp. z o.o. w przyszłości.

   Nadto, w związku z korzystaniem z opaski i w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzamy dane zbierane przez opaskę tj.: dane o stanie opaski, liczbie kroków, czasie zdarzeń, ciśnieniu atmosferycznym, o pulsie, saturacji oraz o lokalizacji opaski.

 2. Nadto:

  • w przypadku połączeń głosowych z Administratorem przetwarzany będzie także głos, numer telefonu i dane podane w toku rozmowy w związku z nagrywaniem rozmów;

  • w przypadku reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków, przetwarzane będą dane podane w danym zgłoszeniu;

  • zakres danych przetwarzanych do celów marketingowych określany jest gdy prosimy Panią/Pana o zgodę na kontakt marketingowy lub zgodę na cookie marketingowe, ewentualnie w innych sytuacjach.

Skąd mamy Pani/Pana

dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy:

 • bezpośrednio od Pani/Pana jeżeli samodzielnie zawiera Pani/Pan umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Administratorem;

 • od osoby trzeciej zawierającej umowę o udzielanie świadczeń

zdrowotnych w imieniu własnym, ale na Pani/Pana na rzecz.

Komu i w jakich wypadkach udostępniamy dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: służbom ratunkowym, wskazanym przez Panią/Pana osobom (np. osobom kontaktowym w przypadku zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu), bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, w szczególności świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; świadczącym usługi hostingu, podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z

zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT, podmiotomprowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator, pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

Także organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Czy dane przekazujemy poza EOG lub organizacji międzynarodowej?

Dane nie są przekazywane poza EOG lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem ewentualnych przypadków wskazanych w polityce/politykach prywatności stron internetowych Administratora związanych z korzystaniem z tych stron.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych i jak z nich skorzystać?

W zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę;


 • prawo dostępu oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych;


 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;


 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;


 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;


 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę lub w celu wykonania umowy;


 • prawo wniesienia sprzeciwu:


wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, jeżeli prawnie uzasadniony interes Administratora wynika z wyrażenia zgody na kontakt marketingowy określonym kanałem lub kanałami marketingowymi, Administrator uzna także, że doszło do cofnięcia zgody na kontakt wybranym kanałem lub kanałami marketingowymi, chyba ze z treść sprzeciwu wskazywać będzie inaczej,


wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do tych celów chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


W celu realizacji praw prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi w pierwszym wierszu niniejszej informacji.Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg/dobrowolność

podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz jej wykonywania. Podanie danych oznaczonych jako opcjonalne np. zdjęcia pacjenta jest dobrowolne. Przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje wyłącznie jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na kontakt marketingowy wybranym kanałem lub zgodę na tzw. cookies marketingowe. Przetwarzanie danych w ramach połączeń głosowych następuje wyłącznie w przypadku nawiązania połączenia, jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia rozmowy w formie połączenia głosowego.

4a. Klauzula informacyjna dla osoby zawierającej umowę-2

Klauzula informacyjna

dla osoby zawierającej umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz osoby trzeciej (Pacjenta)


Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia zasady, na których SiDLY Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z faktem zawarcia przez Panią/Pana umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osoby trzeciej (pacjenta).

Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta została na Pani/Pana rzecz (jest Pani/Pan także pacjentem) właściwą dla Pani/Pana jest „Klauzula informacyjna dla pacjenta”.


Kto jest

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak się

z nim skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SiDLY spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 701043567, REGON: 147363415 (dalej także jako „Administrator” lub

SiDLY”).


Może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez:

 • office@sidly.eu (e-mail)

 • lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Administratora:

  Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa


  Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych z którym może Pani/Pan skontaktować się z poprzez:

 • iod@teleopiekomat.pl (e-mail)

 • lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Administratora:

Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

W jakim celu i na jakiej

podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

  z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)1;

 2. w celach związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, w celach wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci prowadzenia marketingu własnych


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).produktów lub usług Administratora – w tym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są: ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, cele archiwalne i dowodowe na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

 2. w odniesieniu do nagrań rozmów telefonicznych - w celu oceny rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Administrator nie podejmuje wobec Twoich danych zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Jak długo przetwarzamy

dane ?

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w

jakim dane są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania – dane przechowywane są do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz rachunkowymi;

 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa, co do zasady okres ten wynosi 5 lat licząc od końca roku podatkowego którego dotyczy dokument zawierający dane osobowe;

 3. w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;

 4. w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej;

 5. nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 (trzech) miesięcy od połączenia, a następnie podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem nagrań mających za przedmiot zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie telefonicznej, w którym to przypadku nagrania przechowywane są przez okres wskazany w lit. a). W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd mamy Pani/Pana

dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana.

Komu i w jakich

wypadkach

udostępniamy dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, w szczególności świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; świadczącym usługi hostingu, podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom

doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymiwspółpracuje Administrator, pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

Także organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Czy dane przekazujemy

poza EOG lub organizacji

międzynarodowej?

Dane nie są przekazywane poza EOG lub organizacji międzynarodowej, z

wyłączeniem ewentualnych przypadków wskazanych w polityce/politykach prywatności stron internetowych Administratora związanych z korzystaniem z tych stron.

Jakie prawa przysługują

Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych i jak z nich skorzystać?

W zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa, przysługują Pani/Panu

następujące prawa:

 • prawo dostępu oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę lub w celu wykonania umowy;

 • prawo wniesienia sprzeciwu:

wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych,

wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do tych celów chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W celu realizacji praw prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi w pierwszym wierszu niniejszej informacji.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych

Wymóg/dobrowolność

podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy oraz jej

wykonania. Przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje wyłącznie jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na kontakt marketingowy wybranym kanałem lub zgodę na tzw. cookies marketingowe. Przetwarzanie danych w ramach połączeń głosowych następuje wyłącznie w przypadku nawiązania połączenia, jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia rozmowy w formie połączenia głosowego.

2. polityka prywatnosci


Polityka Prywatności

stron SiDLY Sp. z o.o.


 1. Czego dotyczy polityka prywatności


  1. SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, jako Administrator przetwarza dane osobowe Klientów tj. osób korzystających ze Stron TM, zainteresowanych zawarciem z SiDLY Umowy Teleopieki.

  2. Niniejsza Polityka zawiera m.in. informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez SiDLY jako Administratora, w tym zasad ich przetwarzania przez SiDLY, celów przetwarzania, podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania, odbiorców danych osobowych, a także praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza SiDLY.

  3. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, identyfikator internetowy. W związku z faktem, iż towary i usługi oferowane w ramach Stron TM, dedykowane są dla osób pełnoletnich, SiDLY nie przetwarza świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich.

  4. Administrator wykorzystuje na Stronie pliki cookies oraz inne podobne technologie zgodnie z Polityką cookies zawartą w sekcji 9, która stanowi integralną część niniejszej Polityki.


 2. Podstawowe pojęcia użyte w Polityce


   1. Administrator – SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, adres korespondencyjny: 01-830 Warszawa, Aleja Zjednoczenia 36.

   2. Polityka lub Polityka prywatności– niniejsza Polityka prywatności.

   3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

   4. SiDLY Sp. z o.o. lub SiDLY - SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, adres korespondencyjny: 01-830 Warszawa, Aleja Zjednoczenia

    36.

   5. Strony TM – serwis internetowy, do którego dostęp możliwy jest w każdej Poradni Telemedycznej w godzinach jego otwarcia, jak też bezpośrednio przez przeglądarkę internetową pod adresem www.teleopiekomat.pl, służący m.in. do przeglądania i odczytywania informacji o Urządzeniach i Usługach, informacji promujących zdrowie oraz zawierania Umów przez Klientów.

   6. Regulamin zawierania umów – Regulamin zawierania przez spółkę SiDLY sp. z o.o. umów o udzielania świadczeń zdrowotnych. https://teleopiekomat.pl/dokumenty/1_Regulamin_zawierania_umowy_teleopieki.pdf

   7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Pojęcia użyte w Polityce i pisane wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu zawierania umów.


 3. Administrator i jego dane kontaktowe


  Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką jest:

  1. SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

  2. adres siedziby: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa,

  3. adres korespondencyjny: Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa.

  4. e-mail: office@sidly.eu,

  5. numer telefonu: +48 222 437 737 (dostępne w dniach i godzinach prezentowanych na Stronach TM).


 4. Inspektor ochrony danych


   1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

   2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w pkt 3 powyżej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@teleopiekomat.pl


 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów korzystających ze stron TM


  1. Sytuacje i cele przetwarzania.


   1. Obsługa Klientów

    Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu bieżącej obsługi Klientów Stron TM, w szczególności celem udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych funkcjonalności Stron TM, oferty SiDLY, zamówienia dokumentów dotyczących przedstawionej na Stronach TM oferty, a także w celu przedstawienia oferty na żądanie Klienta. Sytuacja taka występuje zwłaszcza gdy:

    1. Klient korzysta z formularza „Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!”, wówczas w związku z korzystaniem z formularza przetwarzane są dane w postaci: numeru telefonu oraz ewentualne inne dane podane w toku późniejszego kontaktu, w tym głos – w zakresie niezbędnym dla obsługi zgłoszenia, w tym przedstawienia oferty,

    2. Klient korzysta z formularza „Podaj adres e-mail jeśli chcesz zapoznać się z dokumentami”, wówczas w związku z korzystaniem z formularza przetwarzane są dane w postaci: adresu e- mail oraz ewentualne inne dane podane w toku późniejszego kontaktu – w zakresie niezbędnym dla obsługi zgłoszenia,

    3. Klient wysyła wiadomość e-mail do Administratora, wówczas w związku z kontaktem przetwarzane są dane w postaci: adresu e-mail oraz ewentualne inne dane podane w toku kontaktu bądź posiadane przez SiDLY w związku z korzystaniem przez Klienta ze Stron TM– w zakresie niezbędnym dla obsługi zgłoszenia.

     Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci obsługi zgłoszeń, w tym kontaktu z klientami lub potencjalnymi klientami dla realizacji tego celu obejmującego przedstawienie oferty SiDLY.

     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla komunikacji w sprawie.

     Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

     • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


   2. Marketing

    1. Marketing tradycyjny.

     Administrator może także przetwarzać dane osobowe Klienta w celu przekazania treści marketingowych (ofert, promocji, informacji o nowych produktach, usługach itp.), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

     Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w ww. celu jeżeli Klient wyrazi zgodę na kontakt marketingowy wybranym kanałem np. wiadomość e-mail, połączenie telefoniczne itp. (tj. zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub zgodę z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

     Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ze zgodą art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i/lub z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgody te mogą zostać w każdym czasie odwołane.

     Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

     Zakres zbieranych danych oraz cel przetwarzania wskazany jest każdorazowo przy

     zgodzie.

     Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne – nie wpływa na możliwość korzystania ze Stron TM, czy otrzymania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – przy czym jest konieczne dla otrzymania treści marketingowych.

    2. Marketing internetowy.


     Administrator przetwarza także dane osobowe Klienta pozyskane w związku z korzystaniem przez niego ze Stron TM, w szczególności dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies lub innych zbliżonych narzędzi, w celu kierowania do Klienta, reklam po opuszczeniu przez Klienta Stron TM.

     Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w ww. celu jeżeli Klient wyrazi zgodę na marketingowe pliki cookies (tj. zgodę z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z wyrażoną zgodą z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

     Szczegółowe zasady dotyczące wyrażania zgody na wykorzystanie cookies oraz informacje o wykorzystywanych mechanizmach marketingowych opisane są w sekcji 9 Polityki cookies.


     Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych

     Administratora w postaci:

     • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

     • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit.

      f RODO).


   3. Korzystanie ze Stron TM.

    W celu zapewnienia Klientom możliwości korzystania ze Stron TM, w szczególności w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów udostępnionych w ramach Stron TM, jak i rozwoju funkcjonalności Stron TM, Administrator przetwarzania dane odkładające się w logach systemowych: dane wprowadzone w formularzach na Stronach TM, adres IP, wersja przeglądarki, wersja systemu operacyjnego– przy czym dotyczy to wyłącznie dostępu do Stron TM z przeglądarki internetowej.

    Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

    Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora

    w postaci:

    • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

    • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


   4. Zawieranie Umowy Teleopieki.

    Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest także niezbędne celem zawarcia Umowy Teleopieki. W przypadku zawierania Umowy Teleopieki za pośrednictwem Stron TM lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego przetwarzanie obejmuje zawsze:

    1. dane Klienta zawierającego Umowę Teleopieki: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu i e-mail, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), dane dotyczące zamówionych Urządzeń i Usług, informację czy Klient jest też pacjentem;

    2. dane pacjenta – jeżeli Klient nie jest zarazem pacjentem: imię, nazwisko, adres

     zamieszkania – dane pacjenta przetwarzane są na zasadach określonych.

     W przypadku połączenia telefonicznego przetwarzany jest także głos.

     Administrator przetwarza wyżej wskazane dane osobowe w celu zawarcia Umowy Teleopieki - na

     podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Teleopieki. Nadto, Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

     • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

     • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

    Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy Teleopieki określone jest w odrębnych

    dokumentach przekazywanych Klientowi przy zawarciu umowy tj.:

    • Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych pacjenta https://teleopiekomat.pl/dokumenty/4b_Klauzula_informacyjna_dla_pacjenta.pdf

    • Klauzuli informacyjnej dla osoby zawierającej Umowę Teleopieki dla pacjenta

    • https://teleopiekomat.pl/dokumenty/4a_Klauzula_informacyjna_dla_osoby_zawierające j_umowę.pdf


   5. Rozpatrywanie reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc.

    Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne celem rozpatrywania reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc. W takim przypadku przetwarzanie danych obejmuje:

    1. dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko,

     adres e-mail, numer telefonu, adres tradycyjny, numer IMEI opaski, podpis,

    2. identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące

     przedmiot wniosku lub skargi,

    3. dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

    W przypadku połączenia telefonicznego przetwarzany jest także głos. Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania:

    1. w przypadku wykonywania praw z rękojmi - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

    2. w przypadku rozpatrywania związanych z korzystaniem ze Stron TM, lub reklamacji w związku z zakupem Urządzenia bądź Usług, w tym w przypadku obsługi odstąpień od Umowy Teleopieki - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

    3. w pozostałych przypadkach - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w

     szczególności zapewnienie wysokiej jakości usług.

     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, oświadczeń

     o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc.

     Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w

     postaci:

     • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

     • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


   6. Analiza sposobu korzystania ze Stron TM oraz tworzenie statystyk.

    Administrator przetwarza także dane Klientów w celu analizowania sposobu korzystania przez nich

    ze Stron TM oraz tworzenia statystyk korzystania ze Stron TM.

    W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Klientów: wiek, płeć, lokalizacja, zainteresowania, wykorzystywane oprogramowanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci wspierania sprzedaży i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie cookies analitycznych zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji 9 Polityka cookies.

    W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], np. w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Klienta zgody na stosowanie plików cookies.


  2. Odbiorcy danych osobowych Klientów.


   W granicach określonych przepisami prawa Administrator może przekazywać dane osobowe Klientów także następującym podmiotom:

   1. bankom i operatorom płatności,

   2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, w szczególności świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; świadczącym usługi hostingu,

   3. podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT,

   4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

   5. podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator,

   6. pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom

   ww. podmiotów.

   Dane osobowe mogą zostać przekazane także organom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


  3. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG.


   W związku z korzystaniem ze Stron TM dochodzić może do przekazania danych osobowych Klienta poza EOG w związku z wykorzystaniem narzędzi Google oraz Facebook w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych. SiDLY implementując w serwisie narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Kryteria takie spełnione są dla ww. narzędzi. Klient ma możliwość uzyskania kopii tych danych.


  4. Okres przechowywania danych osobowych Klientów

  Administrator przechowuje danych osobowych Klienta nie dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, w szczególności:


  D1. Obsługa Klientów.

  W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Klientów zgłoszone za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail, lub innych środków komunikacji z wyłączeniem połączeń telefonicznych, dane będą przetwarzanie:

  1. przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie w zależności od przedmiotu rozmowy lub wymiany korespondencji maksymalnie przez okres 1 roku od ostatniego kontaktu, chyba, że przepisy prawa przewidywać będą inny okres przechowywania oraz z wyłączeniem przypadku zgłoszenia w tym okresie roszczeń, wówczas dane będą przetwarzane przez okres sporu, procesu sądowego lub trwania innego postępowania, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej.

  W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Klientów zgłoszone za pośrednictwem połączenia telefonicznego, dane będą przetwarzanie:

  1. przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie w zależności od przedmiotu rozmowy lub wymiany korespondencji maksymalnie przez okres 1 roku od ostatniego kontaktu, chyba, że przepisy prawa przewidywać będą inny okres przechowywania oraz z wyłączeniem przypadku zgłoszenia w tym okresie roszczeń, wówczas dane będą przetwarzane przez okres sporu, procesu sądowego lub trwania innego postępowania, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej,

  3. nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 (trzech) miesięcy od połączenia, a następnie podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem przypadku gdy podczas rozmowy dojdzie do zawarcia umowy, wówczas nagrania są przechowywane przez okres przewidziany dla celu w postaci zawarcia i wykonania umowy - wskazany w pkt 4. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  D2. Marketing.

  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingowym dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora w przetwarzaniu danych dla tego celu. Administrator przyjmuje, ustanie istnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli Klient cofnie zgodę w związku z którą następowało przetwarzanie danych dla celów marketingowych np. jeżeli Klient cofnie zgodę na wysyłkę treści marketingowych drogą e-mail Administrator nie będzie przetwarzał danych dla tego celu.

  Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym także w przypadku wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.


  D3. Korzystanie z Strony.

  W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - dane Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez okres wskazany w zdaniu poprzednim.


  D4. Zawieranie Umowy Teleopieki.

  W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia Umowy Teleopieki za pośrednictwem Stron TM lub połączenia telefonicznego dane Klienta będą przetwarzane:

  1. przez okres niezbędny do zawarcia Umowy Teleopieki a następnie realizacji Umowy Teleopieki, a po zakończeniu realizacji maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Umową, czyli co do zasady przez okres 6 lat, lub przez okres istnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych lub rachunkowych (co do zasady okres ten wynosi 5 lat licząc od końca roku podatkowego którego dotyczy dokument zawierający dane osobowe), w zależności od tego, który z tych terminów będzie terminem dłuższym;

  2. przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez najdłuższy okres wynikający z okresów wskazanych powyżej.

   Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy Teleopieki określone jest w odrębnych

   dokumentach przekazywanych Klientowi przy zawarciu umowy tj.:

   • Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych pacjenta

    https://teleopiekomat.pl/dokumenty/4b_Klauzula_informacyjna_dla_pacjenta.pdf

   • Klauzuli informacyjnej dla osoby zawierającej Umowę Teleopieki dla pacjenta https://teleopiekomat.pl/dokumenty/4a_Klauzula_informacyjna_dla_osoby_zawierającej_um owę.pdf


  D5. Rozpatrywanie reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc.

  W przypadku przetwarzania danych w celu rozpatrzenia reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz skarg i wniosków etc. dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przechowywanie danych w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów następować będzie przez okres wskazany w zdaniu poprzednim.


  D6. Analiza sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk.

  W przypadku przetwarzania danych w celu analizy sposobu korzystania ze Stron TM oraz tworzenia

  statystyk, dane będą przetwarzane maksymalnie przez 2 lata od chwili ich zebrania.


  D7. Dane przetwarzane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach.

  Dane osobowe zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach będą przetwarzane

  przez okres wskazany w sekcji 9 Polityka cookies.


 6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz o

  profilowaniu zwykłym


  Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego przetwarzania, może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania danych Klienta, w tym profilowania, jedynie w związku korzystaniem przez nas z plików cookies lub zbliżonych narzędzi podmiotów trzecich. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały, np. miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Klienta z oferowanych przez nas SiDLY usług.

  Więcej na temat cookies i innych wykorzystywanych narzędzi dostępnych jest w sekcji 9 Polityka cookies.


 7. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

  W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane (podmiotom danych) przysługują poniżej wskazane prawa.

  Administrator zrealizuje poniższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami. W celu realizacji przysługujących podmiotom danych praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przysługujących im praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazano w sekcji 3 Polityki).


  Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona zarówno w ramach korzystania z Serwisu, jak również poza nimi, jest całkowicie dobrowolna.

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).


  Prawo dostępu oraz prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych – w tym o źródle danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii jej danych osobowych, które są przez Administratora przetwarzane.

  Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych (w tym wynikające z przysługujących im praw autorskich czy tajemnic handlowych).


  Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą.


  Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” z art. 17 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnęła zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie, i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych, (iii) wniosła sprzeciw na mocy artykułu 21 ustęp 1 RODO wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania jej danych osobowych lub wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania jej danych osobowych, (iv) jej dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) usunięcie jej danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, (vi) jej dane osobowe zostały zebrane w związku z

  oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 RODO.

  Prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwzględnym. Prawo to nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, w przypadku gdy (i) kwestionuje prawidłowość jej danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Realizacja tego prawa oznacza, że Administrator może przetwarzać dane osobowe, których żądanie dotyczy, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.


  Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz

  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Osoba, której dane dotyczą, ma przy tym prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Realizacja prawa do przenoszenia danych osobowych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.


  Prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego m.in. na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowania. Realizacja tego prawa oznacza, że Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Realizacja tego prawa oznacza, że Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych do takich celów.


 8. Prawo do skargi

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Polityka cookies

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w ramach Stron TM.

Celem polityki cookies jest zapewnienie niezbędnych informacji dotyczących używania cookies oraz innych podobnych technologii na Stronach TM oraz zapisywania i przechowywania ich na urządzeniach Klienta. Do zapisywania i przechowywania plików cookie i innych podobnych technologii na urządzeniach Klienta dochodzi wyłącznie w przypadku korzystania ze Stron TM za pośrednictwem przeglądarki internetowej Klienta, nie zaś w przypadku korzystania z Poradni Telemedycznej, z tego względu niniejsza sekcja obejmuje wyłącznie informacje o plikach cookies oraz innych podobnych technologiach wykorzystywanych w przypadku korzystania przez Klienta ze Stron TM za pośrednictwem przeglądarki.


Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

Pliki cookies. To małe pliki tekstowe używane do przechowywania danych informatycznych na urządzeniu końcowym, z którego użytkownik korzysta przeglądając serwisy internetowe, które przeglądarka użytkownika wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną internetową z danego urządzenia końcowego (tj. komputera, tabletu, smartphona itp.). Pliki cookies nie wyrządzają szkód na urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów czy innych szkodliwych programów, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.


Rodzaje cookies. Pliki cookies mogą być stałe lub sesyjne. Cookies stałe to pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Natomiast cookies sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzysta.


W jakim celu Administrator korzysta z cookies lub innych podobnych technologii, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres

Na Stronach TM dostępnych za pośrednictwem przeglądarki wykorzystywane są:

 • Niezbędne cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. skutecznego świadczenia usług w ramach Strony TM, w tym zapewnienia prawidłowego wyświetlania stron internetowych w ramach Strony TM oraz dostępu do jej funkcjonalności, a także zapewnienia niezawodności usług świadczonych w ramach Stron TM.

 • Analityczne cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji i ulepszania Stron TM, a także

  prowadzenia statystycznej analizy korzystania ze Stron TM.

 • Marketingowe (reklamowe) cookies wykorzystujemy w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych na Stronach TM, jak i w sieciach reklamowych partnerów, do potrzeb i upodobań Klientów.

W przypadku analitycznych oraz marketingowych cookies, Klient przed wejściem na Strony TM za pośrednictwem przeglądarki jest pytany o zgodę na ich wykorzystanie. W związku z wyrażoną przez Klienta zgodą na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym). Administrator przetwarza informacje dotyczące Klienta w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej wynikający z udzielonej przez Klienta przed wejściem na Strony TM zgody na cookies oraz inne podobne technologie (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO).

Klient może sprzeciwić się wykorzystaniu niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii przez Strony TM poprzez zarządzanie ustawieniami swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tzw. niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii może spowodować, że Strony TM nie będą działać prawidłowo.


Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookie posiada okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej Klient go usunie. Okres aktywności zależy od rodzaju danego cookie i jego funkcji. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty Klienta w serwisie, a inne dłużej (np. kilka dni, miesięcy, a nawet lat). Szczegółowe informacje o okresie aktywności cookies znajdziesz w tabelach poniżej.


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o wykorzystywanych na Stronach TM plikach cookies lub

innych podobnych technologiach:NAZWA COOKIE/INNEJ PODOBNEJ TECHNOLOGII


CEL


DATA

WYGAŚNIĘCIA


ZASTOSOWANIE


DOSTĘP DO COOKIE PRZEZ PODMIOT TRZECI


elementor [plik local storage]


niezbędne


Sesyjny, po

zakończeniu sesji

Plik local storage zliczający akcje wykonywane przez użytkownika na stronie. Ma zastosowanie przy

wyświetlaniu popupów

informacyjnych na stronie


Nie


wc_cart_hash_# [plik local storage]


niezbędne


Sesyjny, po

zakończeniu sesji


Zapamiętuje przedmioty w

koszyku


Nie


wc_cart_hash_# [plik session storage]


niezbędne


Sesyjny, po

zakończeniu sesji


Zapamiętuje przedmioty w

koszyku


Nie


Elementor [plik session storage]


niezbędne


Sesyjny, po

zakończeniu sesji


Plik przechowuje informacje o aktywnej sesji


Nie


wc_fragments_# [plik session storage]


niezbędne


Sesyjny, po

zakończeniu sesji


Zapamiętuje przedmioty w

koszyku


Nie


_fbp


marketingowy


Stały; 3 miesiące


Piksel Facebooka: Wykorzystywany do targetowania reklam


Tak – Facebook Ireland

Ltd.IDE


marketingowy


Stały, 2 lata


Plik Google wykorzystywany do retargetingu, optymalizacji i raportowania działań reklamowych


Tak – Google Ireland Limited


_ga


analityczny


Stały; 2 lata


Plik Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji


Tak – Google Ireland Limited


_gat


analityczny


Stały, 1 minuta


Plik Google Analytics: wykorzystywany do ograniczenia częstotliwości żądań


Tak – Google Ireland Limited


_gcl_au


analityczny, marketingowy


Stały, 90 dni

Plik Google Analytics: pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną

docelową.


Tak – Google Ireland Limited


_gid


analityczny


Stały, 1 dzień


Google Analytics: wykorzystywany do zapamiętywania i liczenia wyświetleń strony


Tak – Google Ireland Limited


woocommerce_cart_h ash


niezbędny


Sesyjny, po

zakończeniu sesji


Służący do zapamiętywania przedmiotów w koszyku


Nie


woocommerce_items

_in_cart


niezbędny


Sesyjny, po

zakończeniu sesji


Służący do przechowywania informacji o ilości

przedmiotów w koszyku


Nie


wp_woocommerce_se ssion_#


niezbędny


Stały, 2 dni


Służący do wyzwalania określonych działań w ramach strony


Nie


AEC


marketingowy


Stały, 6 miesięcy

Zapewnia, że żądania w ramach sesji przeglądania są wykonywane przez

użytkownika, a nie przez

inne podmioty.


Tak – Google Ireland LimitedCONSENT


marketingowy


Stały, 2 lata


Dotyczy statusów zgód w usługach Google


Tak – Google Ireland Limited


SOCS


marketingowy


Stały, 13 miesięcy


Dotyczy statusów zgód w usługach Google


Tak – Google Ireland Limited


Pliki cookies i inne podobne technologie podmiotów trzecich.

Pliki cookies i inne podobne technologie mogą być ustawiane przez Serwis lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich) - zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy tj.: Google: Analytics i Google Ads


 1. Google Analytics

  Strony TM korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy

  Google w celach analitycznych i statystycznych.

  Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdziesz pod adresem:

  https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub: https://policies.google.com/?hl=pl.

  Jeżeli Klient chce wyłączyć możliwości wykorzystywania jego danych w Google Analytics, możliwym jest zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics w witrynach, które używają obsługiwanych wersji kodu JavaScript Google Analytics (analytics.js, gtag.js). Dodatek można pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


 2. Google Ads.

  Remarketing Google Ads.

  SiDLY korzysta także z funkcji remarketingu Google, która umożliwia prezentowanie w sieci reklamowej Google reklam opartych na zainteresowaniach Klienta. W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników z treścią Stron TM, np. które obszary zainteresowały Klienta. Dla zrealizowania tych działań na urządzeniu Klienta zapisywane są pliki cookies Google, które pozwalają na rozpoznawanie odwiedzających gdy znajdą się oni na stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy dla odwiedzających, które odnoszą się do treści uprzednio przeglądanych przez odwiedzających na stronach internetowych, wykorzystujących funkcję remarketingu Google. SiDLY zleca wyświetlanie Google reklam display oraz elastycznych reklamy display. Jeżeli Klient chciałby wyłączyć funkcję remarketingu Google jest to możliwe poprzez ustawienie swoich preferencji preferencje na stronie https://adssettings.google.com. Inną możliwością jest wyłączenie używanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Advertising Network Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://optout.networkadvertising.org/?c=1.


  Funkcja: Śledzenie konwersji Google Ads.

  SiDLY wykorzystuje także tzw. śledzenie konwersji dostępne w ramach Google Ads. Oznacza to, że po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Plik taki jest ważny przez 30 dni i nie służy do identyfikacji osoby Klienta. Jeżeli w okresie tych 30 dni Klient wejdzie na odpowiednie strony TM, Google oraz Strony TM są informowane, że Klient został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji umożliwiają kompilowanie statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby Klientów, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

  Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

  https://www.google.plpolicies/privacy/.


 3. Piksel Facebooka

  Serwis wykorzystuje cookies marketingowe Facebook’a tzw. piksel Facebooka.

  Piksel umożliwia zbieranie danych, które następnie SiDLY może wykorzystać w kampanii reklamowej na Facebooku na podstawie monitorowania działań użytkownika na Stronach TM. Piksel umożliwia w szczególności: uzyskanie informacji z jakiego urządzenia korzystają Klienci, jakie aktywności wykonują na Stronach TM, sprawdzić ile czasu Klient pozostawał na Stronach TM. Nadto, piksel umożliwia tworzenie tzw. konwersji niestandardowych, które służą do obserwowania interesujących zdarzeń na Stronach TM celem wykorzystania w działaniach reklamowych. W oparciu o zebrane informacje Klientowi mogą zostać następnie wyświetlone reklamy w serwisie Facebook dopasowane do jego preferencji. Więcej informacji możesz uzyskać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142


 4. Sposoby zarządzania cookies oraz innymi podobnymi technologiami.

  W każdej chwili Klient może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez Administratora danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.


  Dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej

  Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć stosowanie plików cookies oraz innych podobnych technologii. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tzw. niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii może spowodować, że Strona nie będzie działać prawidłowo.

  W każdej przeglądarce sposób wyłączania plików cookies lub innych podobnych technologii jest inny. Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych, dostępne są poniżej:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


Zarządzanie poprzez baner cookies

Przed wejściem Stronę TM za pośrednictwem przeglądarki Klienta, Klientowi wyświetla się baner cookies, za pomocą którego może zarządzać dostępem do plików cookies lub innych podobnych technologii, wybierając jedną z dostępnych opcji.

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości rezygnacji z cookies „Odmowa” lub innych podobnych technologii za pomocą baneru cookies, który wyświetla się przy wejściu na Stronę TM, Administrator może nadal wykorzystywać tzw. niezbędne cookies lub inne podobne technologie. Niezbędnych plików cookies lub innych podobnych technologii nie można wyłączyć poprzez baner cookies. Klient może jednak zablokować te pliki cookies lub inne podobne technologie poprzez zarządzanie ustawieniami swojej przeglądarki.


Gdzie można znaleźć więcej informacji.


W przypadku pytań dotyczących plików cookies lub innych podobnych technologii wykorzystywanych przez Administratora na Stronach TM, Klient może skontaktować się z Administratorem kierując wiadomość na adres: office@sidly.eu.


Więcej informacji o danych osobowych, które przetwarza Administrator, można znaleźć w pozostałych sekcjach

Polityki prywatności.


Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii.


Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od: 25 lipca 2023 r.

1. Regulamin zawierania umowy teleopieki.docx


Regulamin zawierania przez spółkę SiDLY sp. z o.o.
umów o udzielania świadczeń zdrowotnych.


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez SiDLY sp. z o.o. oraz zasady korzystania ze stron internetowych SiDLY sp. z o.o., które umożliwiają, w szczególności, przeglądanie informacji o produktach i usługach SiDLY sp. z o.o.§ 1. Definicje


 1. Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

  1. Klient – każda osoba korzystająca ze Stron SiDLY, zainteresowana zawarciem z SiDLY Umowy Teleopieki.

  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. m. in. Klient, będący osobą fizyczną i zawierający Umowę w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą czy zawodową.

  3. Umowa Teleopieki lub Umowa – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawierana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, której treść określają postanowienia OWUSZ.

  4. Urządzenie – opaska telemedyczna na nadgarstek marki Sidly, umożliwiająca korzystanie ze

   świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SiDLY.

  5. Usługi świadczenia zdrowotne udzielane przez SiDLY.

  6. Platforma Medyczna lub Platforma– infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywana przez SiDLY przy realizacji świadczeń zdrowotnych dostępna dla pacjenta z poziomu przeglądarki internetowej oraz poprzez Aplikację Mobilną.

  7. Aplikacja Mobilna lub Aplikacja - Aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca dostęp do Konta Pacjenta z poziomu urządzenia mobilnego, dedykowana dla systemów operacyjnych Android i iOS i dostępna w oficjalnych sklepach dostawców systemów operacyjnych (Sklep Play i App Store).

  8. SiDLY Sp. z o.o. lub SiDLY– podmiot leczniczy działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, adres korespondencyjny: 01-830 Warszawa

   Aleja Zjednoczenia 36.

  9. Strony TM – serwis internetowy, do którego dostęp możliwy jest w każdym Poradni Telemedycznej w godzinach jego otwarcia, jak też bezpośrednio przez przeglądarkę internetową pod adresem www.teleopiekomat.pl służący m.in. do przeglądania i odczytywania informacji o Urządzeniach i Usługach, informacji promujących zdrowie oraz zawierania Umów przez Klientów.

  10. Poradnia Telemedyczna (a w liczbie mnogiej Poradnie Telemedyczne) - komórka organizacyjna zakładu leczniczego SiDLY.

  11. Konto Pacjenta – Konto Klienta tworzone dla pacjenta na Platformie Medycznej.

  12. Regulamin– niniejszy dokument.

  13. OWUSZ– Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, określające warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez SiDLY na rzecz pacjentów.


   § 2. Postanowienia ogólne


   1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze Stron TM powoduje zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych Regulaminem, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

   3. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Strony TM. W przypadku korzystania ze Stron TM w Poradni Telemedycznej sesja wygasa zawsze po upływie oznaczonego wyświetlonego na ekranie czasu, a ponadto Klient ma możliwość natychmiastowego wyczyszczenia wprowadzonych danych, co jest rekomendowane; w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

   4. Przed rozpoczęciem zawierania Umowy Teleopieki Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   5. Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jej przepisy nie znajdują zastosowania do Umowy Teleopieki, jako umowy dotyczącej usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny i utrzymania ich stanu zdrowia, łącznie z udostępnieniem wyrobu medycznego.

   6. Dla zawarcia Umowy Teleopieki wymagane jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz oprogramowania umożliwiającego odczytanie dokumentów w formacie PDF (tj. czytnik plików PDF).

   7. Główne cechy, właściwości i specyfikacja każdego Urządzenia znajdują się przy opisie Urządzenia. Zaleca się dokładne zapoznanie z opisem Urządzenia przed zawarciem Umowy.

   8. Warunki świadczenia i specyfikację Usług zawierają OWUSZ udostępnione na Stronach TM oraz w Poradni Telemedycznej. Klient może zamówić przesłanie OWUSZ mailem na podany adres. Zaleca się dokładne zapoznanie z OWUSZ przed zawarciem Umowy.

   9. Kontakt z SiDLY odbywać się może za pośrednictwem:

    1. poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: 01-830 Warszawa, Aleja Zjednoczenia 36;

    2. poczty e-mail pod adresem office@sidly.eu;

    3. telefonu pod numerem +48 222 437 737 (dostępny w dniach i godzinach prezentowanych na Stronach SiDLY).


   § 3. Korzystanie ze Stron TM


   1. Dostęp do Stron TM możliwy jest w każdym Poradni Telemedycznej w godzinach jego otwarcia lub bezpośrednio przez Klienta za pomocą przeglą darki internetowej pod adresem www.teleopiekomat.pl

   2. W ramach Stron TM dostępne są następujące funkcjonalności:

    1. przeglądanie i odczytywanie udostępnionych informacji, w szczególności obejmujących informacje o Urządzeniach, Usługach oraz informacje promujące zdrowie;

    2. możliwość zawarcia Umowy Teleopieki;

    3. możliwość przesłania na wskazany przez Klienta adres e-mail dokumentów związanych z zawarciem Umowy Teleopieki.

   3. SiDLY dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron TM z poziomu przeglądarki internetowej, w tym zawarcie Umowy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron TM z poziomu przeglądarki internetowej i zawarcie Umowy to:

    1. posiadania urządzenia końcowego, tj. komputera bądź urządzenia mobilnego (tj. np. tablet, telefon), zgodnego ze standardami HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną obsługą „Cookies” oraz JavaScript. Sugerowane przeglądarki to: Mozilla Firefox, wersja 35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa,

     Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa. Ze względu na tempo rozwoju technologii internetowej, SiDLY nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub niewspieranych przez producentów;

    2. połączenia komputera bądź urządzenia mobilnego z Internetem;

    3. posiadanie skrzynki e-mail – w przypadku korzystania z funkcjonalności wskazanej w ust. 2 lit. b lub c;

    4. posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczytanie dokumentów przesłanych w związku z zawarciem Umowy tj. czytnik plików PDF – w przypadku korzystania z funkcjonalności wskazanej w ust. 2 lit. b lub c;.

   4. SiDLY wykorzystuje na Stronach TM pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Stron TM. Szczegółowe informacje o wykorzystywanych cookies zawarte są w dokumencie pn. „ Polityka prywatności”.

   5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego, a także opłaty związane z korzystaniem z usług płatniczych – zgodnie z cennikami dostawców tych usług.

   6. Klient zobowiązany jest do:

    1. przestrzegania Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów podczas korzystania ze Stron TM, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej SiDLY, innych użytkowników oraz osób trzecich,

    2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

    3. powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Stron TM,

    4. powstrzymywania się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

    5. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,

   7. Strony TM funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. SiDLY zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia funkcjonowania Stron TM na czas niezbędnych przerw technicznych koniecznych z uwagi na konserwację Stron TM i testowanie nowych funkcjonalności Stron TM.


   § 4. Zawieranie Umowy

   1. Umowa Teleopieki może zostać zawarta w Poradni Telemedycznej lub poprzez wejście na Strony TM za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem www.teleopiekomat.pl .

   2. Umowa Teleopieki może zostać zawarta wyłącznie przez Konsumenta.

   3. Informacje o Usługach i Urządzeniu prezentowanych na Stronach TM stanowią ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług w rozumieniu z art. 71 Kodeksu cywilnego.

   4. W celu zawarcia Umowy Teleopieki Klient zobowiązany jest:

    1. potwierdzić, że zapoznał się z wszystkimi przedstawionymi mu dokumentami istotnymi dla zawarcia Umowy i świadczenia usług zdrowotnych; jeżeli Klient wskaże, że nie zapoznał się z dokumentacją, zostanie przeniesiony do ekranu umożliwiającego żądanie przesłania dokumentów na podany adres e-mail; po wysłaniu żądania Klient proszony jest o powtórzenie procesu zawierania Umowy Teleopieki po zapoznaniu się z dokumentacją,

    2. dodać Urządzenie i Usługi do koszyka zakupów;

    3. podać następujące dane Klienta:

     imię i nazwisko,

     adres e-mail,

     adres zamieszkania,

     telefon kontaktowy,

    4. podać adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta, ewentualnie wybrać paczkomat, do którego zrealizowana ma zostać dostawa – jeżeli taki sposób dostawy będzie udostępniony przez SiDLY;

    5. podać dane pacjenta, dla którego przeznaczone jest Urządzenie:

     imię i nazwisko,

     adres zamieszkania – SiDLY przyjmuje, że adres zamieszkania jest zarazem miejscem pod którym Urządzenie będzie wykorzystywane w czasie zwykłej codziennej aktywności pacjenta i dla tego adresu dobiera operatora telekomunikacyjnego,

     albo wskazać, że zakup realizowany jest dla Klienta - „Kupuję dla siebie”.

    6. wybrać sposób płatności;

    7. potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji;

    8. potwierdzić fakt zapoznania się z Polityką prywatności i jej akceptacji;

    9. potwierdzić fakt zapoznania się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

    10. potwierdzić fakt zapoznania się z OWUSZ i ich akceptacji;

    11. potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem promocji i jego akceptacji (jeżeli znajduje zastosowanie);

    12. zatwierdzić klikając przycisk „Zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty”.

   5. Zrealizowanie kroków wskazanych w ustępie powyżej stanowi przyjęcie oferty SiDLY i prowadzi do zawarcia Umowy Teleopieki.

   6. W przypadku wybrania płatności innej niż za pobraniem przy dostawie, po zrealizowaniu kroków wskazanych powyżej Klient niezwłocznie przeniesiony zostanie do panelu płatności operatora płatności celem dokonania zapłaty zgodnie z zadeklarowanym sposobem płatności.

   7. W przypadku wybrania płatności innej niż za pobraniem przy dostawie, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w sposób wskazany powyżej (np. z powodu braku środków, przerwania sesji itp.) na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu do dokonania wpłaty oraz linkiem umożliwiającym dokonanie płatności w zadeklarowanej pierwotnie formie. Link aktywny jest nie dłużej niż 7 dni od wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niedokonania płatności w zakreślonym terminie Umowa zostaje rozwiązana automatycznie, o czym Klient zostanie poinformowany.

   8. W przypadku wybrania płatności za pobraniem przy dostawie, gdy Klient nie odbierze przesyłki z Urządzeniem lub niezasadnie odmówi jej odbioru, SiDLY może odstąpić od Umowy, przesyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy Klienta w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc.

   9. Po zawarciu Umowy Klient otrzyma, na podany przez Klienta adres e-mail, wiadomość z informacją:

    1. o zawarciu Umowy,

    2. o spodziewanym terminie dostarczenia Urządzenia,

    3. o sposobie założenia konta na Platformie Medycznej w celu rozpoczęcia świadczenia Usług; oraz dokumenty związane z zawarciem Umowy, w tym w szczególności:

   1. Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych,

   2. Regulaminu korzystania z Platformy Medycznej,

   3. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych,

   4. niniejszy Regulamin,

   5. Politykę prywatności,

   6. Regulamin promocji (jeżeli znajduje zastosowanie).


   § 5. Płatność


   1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Urządzenie i Usługi objęte Umową.

   2. Podane ceny Urządzenia i Usług są cenami brutto i zawierają koszty dostawy.

   3. W ramach Strony TM Klient może dokonać zapłaty jedną z niżej wskazanych metod:

    1. w formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego;

    2. kartą płatniczą z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego;

    3. płatnością BLIK z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego,

    4. płatność za pobraniem przy dostawie.

   4. W Poradni Telemedycznej Klient może dokonać zapłaty jedną z niżej wskazanych metod:

    1. płatność BLIK z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego,

    2. płatność za pobraniem przy dostawie.

   5. Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne na rzecz TM jest: Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań.

   6. TM uprawniony jest do czasowego zawieszenia wybranych form płatności wskazanych powyżej.

   7. TM może obniżać ceny brutto Urządzenia i/lub Usług w oparciu o kody rabatowe – na zasadach określonych dla danego kodu.


   § 6. Dostawa


   1. Dostawy Urządzeń dokonuje wybrana przez SiDLY firma kurierska na adres wskazany przez Klienta przy zawierania Umowy Teleopieki lub do wybranego przez Klienta paczkomatu (w zależności od wybranej formy dostawy). Z uwagi na charakter świadczonych usług dostawy są możliwe wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   2. Termin dostawy lub wysyłki podawany będzie przez SiDLY w czasie składania zamówienia. Termin podawany w dniach liczony będzie od dnia przesłania SiDLY przez operatora płatności potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez Klienta, a w przypadku zapłaty za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Teleopieki.

   3. Klient jako odbiorca przesyłki obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju; jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przemieszczania przesyłki nastąpił ubytek lub uszkodzenie Urządzenia, obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności podmiotu dokonującego dostawy.

   4. Do Urządzenia dołączone są w formie papierowej, z przeznaczeniem dla pacjenta, Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, Regulamin korzystania z Platformy Medycznej, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, formularz odstąpienia od Umowy oraz formularz wyrażenia przez pacjenta zgód związanych z rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych.


   § 7. Umowne prawo odstąpienia od Umowy


   1. Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Urządzenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

   2. Klient może odstąpić od Umowy w całości, składając oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres office@sidly.eu lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: SiDLY sp. z o.o., 01-830 Warszawa, Aleja Zjednoczenia 36. Ze względu na charakter Umowy nie jest możliwe odstąpienia od Umowy w części.

   3. Klient może skorzystać dla ułatwienia z formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

   4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   5. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy, SiDLY zobowiązana jest zwrócić Klientowi całość otrzymanej płatności, a Klient zobowiązany jest zwrócić SiDLY Urządzenie. SiDLY może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego Urządzenia lub dowodu wysłania Urządzenia przez Klienta.

   6. SiDLY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

   7. Zwrot Urządzenia powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Urządzenia przed jego upływem. Urządzenie powinno zostać odesłane na adres: SiDLY sp. z o.o., 01-830 Warszawa, Aleja Zjednoczenia 36..

   8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Urządzenia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia.

   9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opłata za przesyłkę zwrotną do SiDLY), chyba że SiDLY zgodzi się je ponieść w określonej wysokości.


   § 8. Reklamacje


   1. SiDLY zobowiązany jest do dostarczenia Urządzeń niewadliwych i wykonywania Usług w sposób należyty.

   2. SiDLY odpowiada za wady fizyczne i prawne Urządzeń oraz za wadliwe wykonanie lub niewykonanie Usług na zasadach przewidzianych w prawie polskim. Żadne postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa.

   3. Reklamacje mogą być składane przez Klientów poprzez:

    1. przesłanie reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej SiDLY:

     office@sidly.eu;

    2. przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny SiDLY: 01-830 Warszawa. Aleja Zjednoczenia 36.

   4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, adres), adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SiDLY. Szczególnie istotne jest podanie numeru seryjnego Urządzenia.

   5. Złożoną reklamację SiDLY rozpatruje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie tym SiDLY informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji, wysyłając wiadomość na podany w reklamacji adres e-mail lub wysyłając pisemne powiadomienie na adres Klienta wskazany w reklamacji złożonej drogą pisemną.

   6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Brak przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Klienta możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.


   § 9. Ochrona danych osobowych


   Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SiDLY w związku z korzystaniem ze Stron TM znajdują się w Polityce prywatności.


   § 10. Prawa autorskie


   Wszelkie utwory zamieszczone na Stronach TM, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących SiDLY lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.


   § 11. Odpowiedzialność

   1. SiDLY nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych urządzenia końcowego z którego korzysta Klient, wadliwe działanie pozostałego oprogramowania urządzenia końcowego z którego korzysta Klient oraz dostępność i jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Klienta. Nie dotyczy to korzystania ze Stron TM w Poradni Telemedycznej.

   2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym. Nie dotyczy to korzystania ze Stron TM w Poradni Telemedycznej.

   3. SiDLY nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.

   4. Klient nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Stron TM przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.


   § 12. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzyganie sporów


   1. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

   2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

   3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

   4. Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    1. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a SiDLY,

    2. Konsument może skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

    3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


   § 13. Postanowienia końcowe


   1. SiDLY ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu nie wpływa na już zawarte Umowy Teleopieki.

   2. SiDLY informować będzie o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na Stronach TM nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez SiDLY – z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

   4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy SiDLY, a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

   5. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie TM oraz sporządzić jego wydruk. Klient może także uzyskać wgląd do Regulaminu w Poradni Telemedycznej,, jak też może tam zażądać wysłania go na swój adres e-mail. Ponadto, na żądanie Klienta przesłane na adres e-mail office@sidly.eu, Klient otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci Regulaminu zapisanego w formacie .pdf.

   6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25 lipca 2023 r.

9. Regulamin platformy medycznej


Regulamin Platformy Medycznej

Spółki SiDLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością§ 1. Postanowienia ogólne.


  1. Niniejszy Regulamin Platformy Medycznej, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez podmiot leczniczy, spółkę SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa), NIP: 7010435677, REGON: 147363415, kapitał zakładowy: 27.100 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 519219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, adres e-mail: office@sidly.eu, zwaną dalej SiDLY.

  2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Regulamin określa warunki korzystania przez Pacjentów z Platformy Medycznej oraz warunki świadczenia przez SiDLY usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne, warunki i tryb zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Podmiotem, z którym zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zwana dalej Umową Dostępu, jest SiDLY.

  5. W Umowie zastosowanie znajdują definicje określone w niniejszym punkcie 1 oraz w punkcie 2 Regulaminu.


§ 2. Definicje.


SOS

Nawiązanie przez Pacjenta połączenia z Centrum Alarmowym poprzez naciśnięcie znajdującego się na Urządzeniu przycisku SOS.

Aplikacja Mobilna

Aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca dostęp do Konta Pacjenta z poziomu urządzenia mobilnego, dedykowana dla systemów operacyjnych Android i iOS i dostępna w oficjalnych sklepach dostawców systemów operacyjnych (Sklep Play i App Store).

Infolinia

Dyżurna linia telefoniczna dostępna pod numerem +48 222 437 737, w ramach której SiDLY zapewnia Pacjentowi pomoc związaną z korzystaniem z Platformy Medycznej, w tym z technicznymi aspektami funkcjonowania Konta Pacjenta.

Karta Pacjenta

Zestawienie informacji o Pacjencie gromadzonych w celu realizacji Świadczeń ZL, uzupełniane przez Pacjenta podczas rejestracji na Platformie Medycznej.

Klient

Osoba, która zawarła Umowę Teleopieki na swoją rzecz lub na rzecz Pacjenta.

Konto Pacjenta

Konto użytkownika tworzone dla Pacjenta na Platformie Medycznej.

Pacjent

Osoba, na rzecz której została zawarta Umowa Teleopieki i na rzecz której udzielane są Świadczenia ZL.

Platforma Medyczna

Infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywana przez SiDLY przy realizacji Świadczeń ZL, w ramach której SiDLY m.in. tworzy i utrzymuje Konto Pacjenta, dostępna dla Pacjenta z poziomu przeglądarki internetowej oraz poprzez Aplikację Mobilną.

Regulamin korzystania z Platformy Medycznej

Regulamin określający zasady korzystania przez Pacjentów z Platformy Medycznej za pośrednictwem Konta Pacjenta.

Regulamin Organizacyjny SiDLY

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego SiDLY sp. z o.o., o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Regulamin zawierania umów

Regulamin określający zasady zawierania przez spółkę SiDLY sp. z o.o. umów o udzielania świadczeń zdrowotnych (Umów Teleopieki).

Świadczenia ZL

Świadczenia zdrowotne udzielane przez prowadzony przez SiDLY Zakład Leczniczy SiDLY Healthcare, ul. Jana Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa, REGON: 14736341500026.

Urządzenie

Opaska telemedyczna na nadgarstek marki SiDLY, umożliwiająca korzystanie ze Świadczeń ZL.


§ 3. Konto Pacjenta (usługa świadczona drogą elektroniczną).


  1. Poprzez funkcjonalność Platformy Medycznej SiDLY umożliwia Pacjentowi, w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, dostęp do Konta Pacjenta w zakresie niezbędnym do realizacji Świadczeń ZL, obejmujący:

   1. Aktywację dostępu do Konta Pacjenta (rejestracja użytkownika na Platformie Medycznej).

   2. Uzupełnienie informacji o Pacjencie, podanie danych niezbędnych do realizacji Świadczeń ZL i wypełnienie Karty Pacjenta.

  2. Poprzez funkcjonalność Platformy Medycznej SiDLY umożliwia Pacjentowi ponadto, w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, dostęp do Konta Pacjenta w zakresie rozszerzonym odpowiadającym aktualnej w danym czasie funkcjonalności Platformy Medycznej, obejmujący m.in.:

   1. Podgląd i zmianę podanych przez Pacjenta informacji.

   2. Dostęp do informacji o udzielanych Świadczeniach ZL, w tym historii zdarzeń.

   3. Dostęp do informacji i pomiarach przesyłanych do Platformy Medycznej przez Urządzenie, w tym ich historii.

   4. Możliwość personalizacji warstwy graficznej Konta Pacjenta, w tym poprzez osadzenie własnego zdjęcia.

  3. Dostęp do Konta Pacjenta możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem: www.sidly- platform.com lub przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej.

  4. SiDLY umożliwia dostęp do Konta Pacjenta co do zasady w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

  5. Przerwy w dostępie do Konta Pacjenta mogą nastąpić w szczególności w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych Platformy Medycznej lub Aplikacji Mobilnej.


§ 4. Aktywacja dostępu (rejestracja użytkownika).


  1. Pacjent ma możliwość aktywacji dostępu do Konta Pacjenta poprzez rejestrację jako użytkownik na Platformie Medycznej. Aby się zarejestrować jako użytkownik Pacjent powinien skorzystać z procesu rejestracji dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem: www.sidly-platform.com i pod przyciskiem „Zarejestruj konto użytkownika” lub w Aplikacji Mobilnej.

  2. Rejestracja użytkownika wymaga podania adresu e-mail Pacjenta oraz numeru IMEI Urządzenia, który należy odczytać z Urządzenia lub jego opakowania.

  3. Uwierzytelnienie tożsamości Pacjenta odbywa się poprzez złożenie przez Pacjenta własnoręcznego podpisu pod dokumentem oświadczenia obejmującego min. zgodę na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz poprzez weryfikację tożsamości Pacjenta w czasie połączenia testowego Urządzenia. Jeżeli dane Pacjenta nie zgadzają się z danymi wprowadzonymi do Karty Pacjenta SiDLY może wstrzymać się z rozpoczęciem udzielania Świadczeń ZL do czasu wyjaśnienia niezgodności.

  4. Rejestracja Pacjenta na Platformie Medycznej wymaga uprzedniego zapoznania się Pacjenta z Regulaminem oraz zaakceptowania przez Pacjenta jego postanowień. Treść Regulaminu przekazywana jest Pacjentowi w formie drukowanej wraz z Urządzeniem oraz dostępna jest online przed rozpoczęciem procesu rejestracji Pacjenta na Platformie Medycznej.


§ 5. Zawarcie i rozwiązania Umowy.


  1. Z chwilą rozpoczęciem procesu rejestracji Pacjenta na Platformie Medycznej dochodzi do zawarcia pomiędzy SiDLY a Pacjentem Umowy Dostępu (umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  2. Umowa Dostępu jest zawierana na czas nieoznaczony.

  3. Pacjent może wypowiedzieć Umowę Dostępu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc i upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla swojej ważności, wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, co oznacza że wystarczającą formą złożenia przez Pacjenta oświadczenia o wypowiedzeniu jest jego przesłanie pocztą elektroniczną na adres SiDLY.

  4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że wypowiedzenie Umowy Dostępu przed zakończeniem rejestracji Pacjenta na Platformie Medycznej uniemożliwi SiDLY rozpoczęcie udzielania Świadczeń ZL.

  5. SiDLY ma prawo zablokować Pacjentowi dostęp do Konta Pacjenta w trybie natychmiastowym jeżeli:

   1. Pacjent nie przestrzega postanowień Regulaminu.

   2. Pacjent wykorzystuje Konto Pacjenta do celów niezgodnych z prawem.

   3. Pacjent podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych na Platformie Medycznej.

   4. Pacjent działa na szkodę SiDLY lub innych użytkowników Platformy Medycznej.


§ 6. Korzystanie z Platformy Medycznej.


  1. Pacjent zobowiązany jest:

   1. Zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

   2. Korzystać z Konta Pacjenta zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnymi udostępnionymi Pacjentowi materiałami instruktażowymi.

   3. Wprowadzać na Platformie Medycznej informacje wyłącznie prawdziwe i kompletne.

   4. Zapoznawać się z komunikatami i ostrzeżeniami generowane przez Platformę Medyczną podczas korzystania z Konta Pacjenta i stosować się do ich treści.

   5. Korzystać z Konta Pacjenta w sposób nie naruszający praw innych użytkowników Platformy Medycznej.

   6. Przestrzegać określonych w Regulaminie zasad bezpieczeństwa.

  2. Za zgodność ze stanem faktycznym informacji i dokumentów wprowadzanych przez Pacjenta do Platformy Medycznej odpowiedzialność ponosi w całości i wyłącznie Pacjent.

  3. Korzystanie z Konta Pacjenta jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Pacjent ponosi we własnym zakresie koszty połączeń internetowych zgodnie z obowiązującą stawką dostawcy Internetu, z usług którego korzysta.

  4. Pacjent nie może wprowadzać do Platformy Medycznej treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub

   mogących wprowadzać w błąd.

  5. Pacjent nie może podejmować działań, które mogą narazić Platformę Medyczną na awarię, w tym w szczególności wprowadzać treści zawierających wirusy komputerowe lub złośliwe oprogramowanie.

  6. Platforma Medyczna zawiera treści stanowiące utwory chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia ani programy nie mogą być przez Pacjenta powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody SiDLY. Nie dotyczy to korzystania z Platformy Medycznej zgodnie z jej przeznaczeniem. Korzystanie z Platformy Medycznej nie oznacza nabycia przez Pacjenta jakichkolwiek praw do utworów lub dóbr, o których mowa powyżej.


§ 7. Warunki techniczne.


  1. SiDLY dokłada starań, aby korzystanie z Platformy Medycznej z poziomu przeglądarki internetowej było możliwe z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy Medycznej z poziomu przeglądarki internetowej to:

   1. Posiadanie urządzenia końcowego, tj. komputera bądź urządzenia mobilnego (tj. np. tablet, telefon), zgodnego ze standardami HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną obsługą „Cookies” oraz JavaScript. Sugerowane przeglądarki to: Mozilla Firefox, wersja 35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa, Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa. Ze względu na tempo rozwoju technologii internetowej, SiDLY nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub niewspieranych przez producentów.

   2. Połączenia komputera bądź urządzenia mobilnego z Internetem.

   3. Posiadanie skrzynki e-mail.

  2. Korzystanie z Platformy Medycznej poprzez Aplikację Mobilną jest możliwe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android w wersji nie starszej niż 5.0 Lollipop (API 21) lub z systemem operacyjnym iOS. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy Medycznej poprzez Aplikację Mobilną to:

   1. Połączenie urządzenia mobilnego z Internetem.

   2. Posiadanie skrzynki e-mail.

   3. Pobranie Aplikacji Mobilnej z oficjalnego sklepu dostawcy systemu operacyjnego (Sklep Play lub App Store) i zainstalowanie jej na urządzeniu mobilnym zgodnie z określonymi w danym sklepie warunkami.


§ 8. Zasady bezpieczeństwa.


  1. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Platformy Medycznej, w tym w szczególności do nieudostępniania osobom nieuprawnionym danych uwierzytelniających (w tym nazwy użytkownika i hasła).

  2. Pacjent jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia urządzeń i oprogramowania, których używa podczas korzystania z Platformy Medycznej, w szczególności poprzez:

   1. Korzystanie wyłącznie z legalnego oprogramowania, jego bieżącą aktualizację i instalację poprawek systemowych zgodnie z zaleceniami producentów.

   2. Korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

   3. Stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego.

   4. Stosowanie silnych haseł zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do Konta Pacjenta.

   5. Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń, w tym stosowanie zabezpieczeń fizycznych.

   6. Korzystanie z autentycznych stron internetowych i sprawdzanie ich certyfikatów bezpieczeństwa.

   7. Korzystanie z zaufanych sieci Wi-Fi.

   8. Analizowanie poważnych zagrożeń i ryzyka związanego z pobieraniem oprogramowania z Internetu.

  3. Pacjent zobowiązany jest przekazywać do SiDLY na adres e-mail pomocy technicznej informacje o incydentach bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z Platformy Medycznej, w tym o podejrzeniach ujawnienia osobom nieuprawnionym danych uwierzytelniających (loginu lub hasła) do Konta Pacjenta.

  4. W przypadku, gdy Pacjent w czasie korzystania z Platformy Medycznej dostrzeże oznaki jej nieprawidłowego lub nietypowego działania powinien zakończyć sesję i zgłosić dostrzeżone problemy SiDLY na adres e-mail pomocy technicznej.


§ 9. Infolinia i pomoc techniczna.


  1. SiDLY przyjmuje zgłoszenia i udziela telefonicznie wsparcia informacyjnego, organizacyjnego i technicznego w sprawach związanych z korzystaniem z Platformy Medycznej pod numerem Infolinii +48 222 437 737 i adresem e-mail office@sidly.eu.

  2. Koszt połączenia z Infolinią naliczany jest przez operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Pacjent, zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta Klient. Opłata za połączenie z Infolinią nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne z numerem stacjonarnym.

  3. W ramach pomocy Infolinii i pomocy technicznej Pacjent ma możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z korzystaniem z Konta Pacjenta, dokonania na Koncie Pacjenta zmiany wybranych danych oraz uzyskania wsparcia dotyczącego problemów technicznych z korzystaniem z Platformy Medycznej lub dostępem do Konta Klienta.


§ 10. Reklamacje.


  1. Reklamacje mogą być składane przez Klienta lub Pacjenta poprzez:

   1. wypełnienie i zatwierdzenie formularza reklamacji online na Platformie Medycznej;

   2. przesłanie reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej SiDLY: office@sidly.eu.

   3. przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres SiDLY: Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa.

  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: dane identyfikujące reklamującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania), adres e-mail, nr telefonu oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SiDLY.

  3. Złożoną reklamację SiDLY rozpatruje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie tym SiDLY informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji, wysyłając wiadomość na podany w reklamacji adres e-mail lub wysyłając pisemne powiadomienie na adres reklamującego wskazany w reklamacji złożonej drogą pisemną.

  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego reklamującemu przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Brak przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia reklamującego możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.


§ 11.Odpowiedzialność.


  1. SiDLY nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy Medycznej na skutek któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

   1. Braku możliwości prawidłowego korzystania z Platformy Medycznej z przyczyn, za które SiDLY nie ponosi odpowiedzialności, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej, awarii sieci Internet lub braku połączenia z przyczyn leżących po stronie operatorów sieci łączności.

   2. Przerw w dostępie do Konta Pacjenta, o których mowa w punkcie 3.5 Regulaminu.

  2. SiDLY nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn, za które odpowiada Pacjent, w szczególności powstałe na skutek któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

   1. Nieprawidłowego korzystania przez Pacjenta z Konta Pacjenta lub jego funkcjonalności.

   2. Wprowadzenia przez Pacjenta do Platformy Medycznej nieprawidłowych danych, informacji lub poleceń, w tym nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych danych wymaganych do realizacji Świadczeń ZL.

   3. Niestosowania się przez Pacjenta do postanowień Regulaminu, w tym do zasad bezpieczeństwa,

    o których mowa w punkcie 8 Regulaminu.

   4. Naruszenia przez Pacjenta praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z danymi wprowadzanymi do Platformy Medycznej.

   5. Udostępnienia przez Pacjenta danych uwierzytelniających dostęp do Konta Pacjenta (w tym loginu i hasła) nieuprawnionym osobom trzecim.

§ 12.Dane osobowe.


  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy Medycznej jest SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

  2. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej dla pacjenta przekazywanej Pacjentowi w formie drukowanej wraz z Urządzeniem oraz dostępnej online pod adresem www.teleopiekomat.pl .

§ 13.Postanowienia końcowe


  1. Postanowienia Regulaminu w żaden sposób nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których umowne wyłącznie w stosunkach pomiędzy SiDLY a Pacjentem nie jest możliwe. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym okazałoby się, że dane postanowienie jest z takimi przepisami niezgodne, nie będzie ono znajdowało zastosowania i zostanie zastąpione odpowiednimi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2. SiDLY uprawniona jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się: zmiany w zakresie funkcjonalności Platformy Medycznej związane z jej rozwojem, dostosowanie Regulaminu lub funkcjonalności Platformy Medycznej do przepisów prawa mających na nie wpływ, zmiany lub wprowadzenie nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym mających wpływ Umowę Dostępu, działania związane z poprawą bezpieczeństwa Platformy Medycznej, zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych lub kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury Platformy Medycznej.

  3. Zmiany Regulaminu będą publikowane przez SiDLY wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu na Platformie Medycznej. O opublikowanej zmianie Regulaminu, SiDLY zawiadamia Pacjenta pocztą elektroniczną nie później niż miesiąc przed jej wejściem w życie, przesyłając ujednoliconą treść Regulaminu. Pacjent może w takim wypadku wypowiedzieć Umowę Dostępu w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia o opublikowanej zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Pacjenta po upływie miesiąca od dnia powiadomienia Pacjenta o opublikowanej zmianie Regulaminu zgodnie z postanowieniami powyższymi, o ile Pacjent nie wypowie w tym terminie Umowy Dostępu.

  4. Każda zmiana Regulaminu opatrzona jest datą jej opublikowania.


Data opublikowania aktualnej treści Regulaminu: 25 lipca 2023 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania

Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.