REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SiDLY

Regulamin zawierania przez spółkę Teleopieka Medyczna sp. z o.o.
umów o udzielania świadczeń zdrowotnych.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Teleopieka Medyczna sp. z o.o. oraz zasady korzystania ze stron internetowych Teleopieka Medyczna sp. z o.o., które umożliwiają, w szczególności, przeglądanie informacji o produktach i usługach Teleopieka Medyczna sp. z o.o.

§ 1. Definicje

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
Klient – każda osoba korzystająca ze Stron TM, zainteresowana zawarciem z TM Umowy Teleopieki.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. m. in. Klient, będący osobą fizyczną i zawierający Umowę w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą czy zawodową.
Umowa Teleopieki lub Umowa – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawierana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, której treść określają postanowienia OWUSZ.
Urządzenie – opaska telemedyczna na nadgarstek marki Sidly, umożliwiająca korzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez TM.
Usługi – świadczenia zdrowotne udzielane przez TM.
Platforma Medyczna lub Platforma– infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywana przez TM przy realizacji świadczeń zdrowotnych dostępna dla pacjenta z poziomu przeglądarki internetowej oraz poprzez Aplikację Mobilną.
Aplikacja Mobilna lub Aplikacja – Aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca dostęp do Konta Pacjenta z poziomu urządzenia mobilnego, dedykowana dla systemów operacyjnych Android i iOS i dostępna w oficjalnych sklepach dostawców systemów operacyjnych (Sklep Play i App Store).
Teleopieka Medyczna lub TM– podmiot leczniczy działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Teleopieka Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 979007, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5252913381, REGON: 522401232, adres korespondencyjny: 01-836 Warszawa ul. Jana Kasprowicza 47.
Strony TM – serwis internetowy, do którego dostęp możliwy jest w każdym Punkcie Teleopieki w godzinach jego otwarcia, jak też bezpośrednio przez przeglądarkę internetową pod adresem www.teleopiekomat.pl, służący m.in. do przeglądania i odczytywania informacji o Urządzeniach i Usługach, informacji promujących zdrowie oraz zawierania Umów przez Klientów.
Punkt Teleopieki (a w liczbie mnogiej Punkty Teleopieki) – komórka organizacyjna zakładu leczniczego Teleopieka Medyczna.
Konto Pacjenta – Konto Klienta tworzone dla pacjenta na Platformie Medycznej.
Regulamin– niniejszy dokument.
OWUSZ– Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, określające warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez TM na rzecz pacjentów.

§ 2. Postanowienia ogólne

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze Stron TM powoduje zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych Regulaminem, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Strony TM. W przypadku korzystania ze Stron TM w Punkcie Teleopieki sesja wygasa zawsze po upływie oznaczonego wyświetlonego na ekranie czasu, a ponadto Klient ma możliwość natychmiastowego wyczyszczenia wprowadzonych danych, co jest rekomendowane; w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
Przed rozpoczęciem zawierania Umowy Teleopieki Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jej przepisy nie znajdują zastosowania do Umowy Teleopieki, jako umowy dotyczącej usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny i utrzymania ich stanu zdrowia, łącznie z udostępnieniem wyrobu medycznego.
Dla zawarcia Umowy Teleopieki wymagane jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz oprogramowania umożliwiającego odczytanie dokumentów w formacie PDF (tj. czytnik plików PDF).
Główne cechy, właściwości i specyfikacja każdego Urządzenia znajdują się przy opisie Urządzenia. Zaleca się dokładne zapoznanie z opisem Urządzenia przed zawarciem Umowy.
Warunki świadczenia i specyfikację Usług zawierają OWUSZ udostępnione na Stronach TM oraz w Punkcie Teleopieki. Klient może zamówić przesłanie OWUSZ mailem na podany adres. Zaleca się dokładne zapoznanie z OWUSZ przed zawarciem Umowy.
Kontakt z TM odbywać się może za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: 01-836 Warszawa ul. Jana Kasprowicza 47;
poczty e-mail pod adresem bok@teleopiekomat.pl;
telefonu pod numerem 222 43 77 37 (dostępny w dniach i godzinach prezentowanych na Stronach TM).

§ 3. Korzystanie ze Stron TM

Dostęp do Stron TM możliwy jest w każdym Punkcie Teleopieki w godzinach jego otwarcia lub bezpośrednio przez Klienta za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem www.teleopiekomat.pl.
W ramach Stron TM dostępne są następujące funkcjonalności:
przeglądanie i odczytywanie udostępnionych informacji, w szczególności obejmujących informacje o Urządzeniach, Usługach oraz informacje promujące zdrowie;
możliwość zawarcia Umowy Teleopieki;
możliwość przesłania na wskazany przez Klienta adres e-mail dokumentów związanych z zawarciem Umowy Teleopieki.
TM dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron TM z poziomu przeglądarki internetowej, w tym zawarcie Umowy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron TM z poziomu przeglądarki internetowej i zawarcie Umowy to:
posiadania urządzenia końcowego, tj. komputera bądź urządzenia mobilnego (tj. np. tablet, telefon), zgodnego ze standardami HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną obsługą „Cookies” oraz JavaScript. Sugerowane przeglądarki to: Mozilla Firefox, wersja 35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa, Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa. Ze względu na tempo rozwoju technologii internetowej, TM nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub niewspieranych przez producentów;
połączenia komputera bądź urządzenia mobilnego z Internetem;
posiadanie skrzynki e-mail – w przypadku korzystania z funkcjonalności wskazanej w ust. 2 lit. b lub c;
posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczytanie dokumentów przesłanych w związku z zawarciem Umowy tj. czytnik plików PDF – w przypadku korzystania z funkcjonalności wskazanej w ust. 2 lit. b lub c;.
TM wykorzystuje na Stronach TM pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Stron TM. Szczegółowe informacje o wykorzystywanych cookies zawarte są w dokumencie pn. „Polityka prywatności”.
Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego, a także opłaty związane z korzystaniem z usług płatniczych – zgodnie z cennikami dostawców tych usług.
Klient zobowiązany jest do:
przestrzegania Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów podczas korzystania ze Stron TM, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej TM, innych użytkowników oraz osób trzecich,
powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Stron TM,
powstrzymywania się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
Strony TM funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. TM zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia funkcjonowania Stron TM na czas niezbędnych przerw technicznych koniecznych z uwagi na konserwację Stron TM i testowanie nowych funkcjonalności Stron TM.

§ 4. Zawieranie Umowy
Umowa Teleopieki może zostać zwarta w Punkcie Teleopieki lub poprzez wejście na Strony TM za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem www.teleopiekomat.pl.
Umowa Teleopieki może zostać zwarta wyłącznie przez Konsumenta.
Informacje o Usługach i Urządzeniu prezentowanych na Stronach TM stanowią ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług w rozumieniu z art. 71 Kodeksu cywilnego.
W celu zawarcia Umowy Teleopieki Klient zobowiązany jest:
potwierdzić, że zapoznał się z wszystkimi przedstawionymi mu dokumentami istotnymi dla zawarcia Umowy i świadczenia usług zdrowotnych; jeżeli Klient wskaże, że nie zapoznał się z dokumentacją, zostanie przeniesiony do ekranu umożliwiającego żądanie przesłania dokumentów na podany adres e-mail; po wysłaniu żądania Klient proszony jest o powtórzenie procesu zawierania Umowy Teleopieki po zapoznaniu się z dokumentacją,
dodać Urządzenie i Usługi do koszyka zakupów;
podać następujące dane Klienta:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
adres zamieszkania,
telefon kontaktowy,
podać adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta, ewentualnie wybrać paczkomat, do którego zrealizowana ma zostać dostawa – jeżeli taki sposób dostawy będzie udostępniony przez TM;
podać dane pacjenta, dla którego przeznaczone jest Urządzenie:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania – TM przyjmuje, że adres zamieszkania jest zarazem miejscem pod którym Urządzenie będzie wykorzystywane w czasie zwykłej codziennej aktywności pacjenta i dla tego adresu dobiera operatora telekomunikacyjnego,
albo wskazać, że zakup realizowany jest dla Klienta – „Kupuję dla siebie”.
wybrać sposób płatności;
potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji;
potwierdzić fakt zapoznania się z Polityką prywatności i jej akceptacji;
potwierdzić fakt zapoznania się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
potwierdzić fakt zapoznania się z OWUSZ i ich akceptacji;
potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem promocji i jego akceptacji (jeżeli znajduje zastosowanie);
zatwierdzić klikając przycisk „Zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty”.
Zrealizowanie kroków wskazanych w ustępie powyżej stanowi przyjęcie oferty TM i prowadzi do zwarcia Umowy Teleopieki.
W przypadku wybrania płatności innej niż za pobraniem przy dostawie, po zrealizowaniu kroków wskazanych powyżej Klient niezwłocznie przeniesiony zostanie do panelu płatności operatora płatności celem dokonania zapłaty zgodnie z zadeklarowanym sposobem płatności.
W przypadku wybrania płatności innej niż za pobraniem przy dostawie, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w sposób wskazany powyżej (np. z powodu braku środków, przerwania sesji itp.) na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu do dokonania wpłaty oraz linkiem umożliwiającym dokonanie płatności w zadeklarowanej pierwotnie formie. Link aktywny jest nie dłużej niż 7 dni od wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niedokonania płatności w zakreślonym terminie Umowa zostaje rozwiązana automatycznie, o czym Klient zostanie poinformowany.
W przypadku wybrania płatności za pobraniem przy dostawie, gdy Klient nie odbierze przesyłki z Urządzeniem lub niezasadnie odmówi jej odbioru, TM może odstąpić od Umowy, przesyłając stosowane oświadczenie na adres mailowy Klienta w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc.
Po zawarciu Umowy Klient otrzyma, na podany przez Klienta adres e-mail, wiadomość z informacją:
o zawarciu Umowy,
o spodziewanym terminie dostarczenia Urządzenia,
o sposobie założenia konta na Platformie Medycznej w celu rozpoczęcia świadczenia Usług;
oraz dokumenty związane z zawarciem Umowy, w tym w szczególności:
Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych,
Regulaminu korzystania z Platformy Medycznej,
Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych,
niniejszy Regulamin,
Politykę prywatności,
Regulamin promocji (jeżeli znajduje zastosowanie).

§ 5. Płatność

Klient jest zobowiązany do zapłaty za Urządzenie i Usługi objęte Umową.
Podane ceny Urządzenia i Usług są centami brutto i zawierają koszty dostawy.
W ramach Strony TM Klient może dokonać zapłaty jedną z niżej wskazanych metod:
w formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego;
kartą płatniczą z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego;
płatnością BLIK z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego,
płatność za pobraniem przy dostawie.
W Punkcie Teleopieki Klient może dokonać zapłaty jedną z niżej wskazanych metod:
płatność BLIK z wykorzystaniem systemu operatora płatniczego,
płatność za pobraniem przy dostawie.
Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne na rzecz TM jest: Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań.
TM uprawniony jest do czasowego zawieszenia wybranych form płatności wskazanych powyżej.
TM może obniżać ceny brutto Urządzenia i/lub Usług w oparciu o kody rabatowe – na zasadach określonych dla danego kodu.

§ 6. Dostawa

Dostawy Urządzeń dokonuje wybrana przez TM firma kurierska na adres wskazany przez Klienta przy zawierania Umowy Teleopieki lub do wybranego przez Klienta paczkomatu (w zależności od wybranej formy dostawy). Z uwagi na charakter świadczonych usług dostawy są możliwe wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Termin dostawy lub wysyłki podawany będzie przez TM w czasie składania zamówienia. Termin podawany w dniach liczony będzie od dnia przesłania TM przez operatora płatności potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez Klienta, a w przypadku zapłaty za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Teleopieki.
Klient jako odbiorca przesyłki obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju; jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przemieszczania przesyłki nastąpił ubytek lub uszkodzenie Urządzenia, obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności podmiotu dokonującego dostawy.
Do Urządzenia dołączone są w formie papierowej, z przeznaczeniem dla pacjenta, Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, Regulamin korzystania z Platformy Medycznej, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, formularz odstąpienia od Umowy oraz formularz wyrażenia przez pacjenta zgód związanych z rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 7. Umowne prawo odstąpienia od Umowy

Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Urządzenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
Klient może odstąpić od Umowy w całości, składając oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres bok@teleopiekomat.pl lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: Teleopieka Medyczna sp. z o.o., 01-836 Warszawa, ul. Jana Kasprowicza 47. Ze względu na charakter Umowy nie jest możliwe odstąpienia od Umowy w części.
Klient może skorzystać dla ułatwienia z formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy, TM zobowiązana jest zwrócić Klientowi całość otrzymanej płatności, a Klient zobowiązany jest zwrócić TM Urządzenie. TM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego Urządzenia lub dowodu wysłania Urządzenia przez Klienta.
TM dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
Zwrot Urządzenia powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Urządzenia przed jego upływem. Urządzenie powinno zostać odesłane na adres: Teleopieka Medyczna sp. z o.o., 01-836 Warszawa, ul. Jana Kasprowicza 47.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Urządzenia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia.
Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opłata za przesyłkę zwrotną do TM), chyba że TM zgodzi się je ponieść w określonej wysokości.

§ 8. Reklamacje

TM zobowiązany jest do dostarczenia Urządzeń niewadliwych i wykonywania Usług w sposób należyty.
TM odpowiada za wady fizyczne i prawne Urządzeń oraz za wadliwe wykonanie lub niewykonanie Usług na zasadach przewidzianych w prawie polskim. Żadne postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa.
Reklamacje mogą być składane przez Klientów poprzez:
przesłanie reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej TM: bok@teleopiekomat.pl;
przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny TM: 01-836 Warszawa ul. Jana Kasprowicza 47.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, adres), adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez TM. Szczególnie istotne jest podanie numeru seryjnego Urządzenia.
Złożoną reklamację TM rozpatruje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie tym TM informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji, wysyłając wiadomość na podany w reklamacji adres e-mail lub wysyłając pisemne powiadomienie na adres Klienta wskazany w reklamacji złożonej drogą pisemną.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Brak przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Klienta możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TM w związku z korzystaniem ze Stron TM znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. Prawa autorskie

Wszelkie utwory zamieszczone na Stronach TM, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących TM lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 11. Odpowiedzialność

TM nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych urządzenia końcowego z którego korzysta Klient, wadliwe działanie pozostałego oprogramowania urządzenia końcowego z którego korzysta Klient oraz dostępność i jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Klienta. Nie dotyczy to korzystania ze Stron TM w Punkcie Teleopieki.
Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym. Nie dotyczy to korzystania ze Stron TM w Punkcie Teleopieki.
TM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Stron TM przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

§ 12. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzyganie sporów

Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a TM,
Konsument może skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13. Postanowienia końcowe

TM ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu nie wpływa na już zawarte Umowy Teleopieki.
TM informować będzie o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na Stronach TM nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez TM – z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy TM, a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie TM oraz sporządzić jego wydruk. Klient może także uzyskać wgląd do Regulaminu w Punkcie Teleopieki, jak też może tam zażądać wysłania go na swój adres e-mail. Ponadto, na żądanie Klienta przesłane na adres e-mail bok@teleopiekomat.pl, Klient otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci Regulaminu zapisanego w formacie .pdf.
Regulamin wchodzi w życie z dniem: 12 września 2022 r.

Twój koszyk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania
Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru
karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.